Romas

Pranciškus: uždavinys naujoms kartoms

Pirmadienio audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Italijoje 1956 metais įsteigtos karitatyvinės asociacijos vaikams narius. Ją įsteigė airių kunigas Johnas Patrickas Carroll-Abbing, kuris 1930 metais į Romą atvyko studijoms, čia buvo įšventintas kunigu ir liko tarnauti Romos kurijoje bei Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje.

Popiežius seminaristams: kur klerikalizmas – ten gedimas

Popiežius seminaristams iš Bolonijos nurodė tris gyvenimo kunigų seminarijoje aspektus. Kunigų formacijai skirtą erdvę – seminariją ir joje praleistą laiką popiežius pavadino maldos, mokslo ir bendrystės namais. Popiežiškosios Regioninės Flaminio seminarijos klierikus Šventojo Tėvo audiencijoje lydėjo Bolonijos arkivyskupas kardinolas Matteo Zuppi.

Misija – taisyti Viešpačiui kelią

 

Evangelijos pasakojimas (Mt 3,1–12) nukelia mus į Jėzaus laikų Judėją. Joješeimininkavo žydų nekenčiami okupantai, kurie lupo mokesčius ir negailestingai slopino bet kokį laisvės pasireiškimą. Vieną dieną per Judėją nuvilnijo žinia apie dykumoje pasirodžiusį vyrą, skelbiantį apie prisiartinusią dangaus karalystę. Greitai apie šį laisvės šauklį susibūrė būrys klausytojų; kupranugario kailiu vilkėjęs vyras kalbėjo ne apie išsivadavimą iš romėnų, bet apie prisiartinusią Dievo karalystę ir kvietė atgailauti.

Popiežius: prakartėlė primena, kas iš tikrųjų yra Kalėdos

Šventasis Tėvas audiencijoje ketvirtadienį Triveneto regiono valdžios, Bažnyčios ir visuomeninių organizacijų atstovams dėkojo už 26 metrų aukščio eglę Šventojo Petro aikštėje ir kitas kur kas mažesnes egles, pastatytas kitose Vatikano vietose, taip pat dėkojo už prakartėles. Kalėdų eglės ir prakartėlės atvežtos iš Rotzo vietovės Italijos pietrytinėse Alpėse. Pagrindinė prakartėlė pastatyta Šv. Petro aikštės centre po Kalėdų eglute, dar viena – didžiojoje Pauliaus VI audiencijų salėje.

Loreto jubiliejus: pašaukti aukštiems skrydžiams

Gruodžio 8 prasideda jubiliejiniai Loreto metai. Loreto Marijos šventovės šventąsias duris atidarys kardinolas Pietro Parolin. Jubiliejinių metų pradžios apeigas iš garsiosios Marijos šventovės centrinėje Italijoje transliuos Youtube kanalas. Pagal popiežiaus bulę, Šventieji metai Lorete tęsis iki 2020 gruodžio 10 dienos. Oreiviams, taip pat jaunimui ir šeimoms skirta Jubiliejinių metų programa antradienį pristatyta Vatikane.

Adventas: kai ima rasoti debesys

Ankstyviausių žinių apie naujuosius bažnytinius metus pradedantį liturginį laikotarpį – adventą – esama iš Galijos (dabartinės Prancūzijos) ir Ispanijos. Pirminė šio laikotarpio paskirtis buvusi parengti katechumenus priimti Krikšto sakramentą, kuris būdavo teikiamas per Kristaus Apsireiškimą (Tris Karalius) sausio 6 d. Romoje advento laikotarpis, įvestas tik VI amžiuje, iš pradžių trukdavo šešias savaites ir tik popiežiaus Grigaliaus Didžiojo pontifikato laikotarpiu (590–604 m.) sutrumpėjo iki keturių.

Budėti ir gyventi Dievo šviesoje (homilija)

 

 

Budėkite<...>. Būkite pasirengę, nes Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (Mt 24,42.44).Kodėl Jėzussavo klausytojus primygtinai ragino budėti? Jei šeimininkas nebudi, vagis gali išnešti tai, kas buvo uždirbta ir sukaupta. Tačiau jei žmogus nebudi, jis rizikuoja prarastidaugiau už didžiausius turtus – amžinąjį gyvenimą; be to, rizikuoja apgriauti ir savo laikinąjį gyvenimą.Dievo žodis kviečia budėti ir ruoštis Viešpaties atėjimui. Per Adventą lauksime ne pasaulio pabaigos, bet Jėzaus atėjimo į mūsų gyvenimą.

Visur ir visada prakartėlė kalba apie Dievo meilę

„Nuostabus prakartėles ženklas, toks brangus krikščionių tautai, visada žadina nuostabą ir žavesį. Vaizduoti Jėzaus gimimo įvykį prilygsta paprastam ir džiugiam Dievo Sūnaus įsikūnijimo skelbimui. Prakartėlė yra gyvoji Evangelija, kuri gimsta iš Šventojo Rašto puslapių. Kai kontempliuojame Kalėdų sceną, esame kviečiami dvasiškai leistis į kelią, patraukti nuolankumo To, kuris tapo žmogumi, kad sutiktų kiekvieną žmogų. Ir suvokiame, jog Jis mus myli taip, kad prisijungia prie mūsų, kad ir mes galėtume prisijungti prie Jo“, – rašo popiežius Pranciškus apaštaliniame laiške, kurį gruodžio 1-ąją dieną, pirmąjį advento sekmadienį, paskelbė Grečo miestelyje, kuriame 1223 metais šv. Pranciškus Asyžietis įrengė savo pirmąją gyvą prakartėlę.

Pranciškus prakartėlės gimtinėje: Dievo ženklas mums

Gruodžio 1 dienos, pirmojo advento sekmadienio, popietę popiežius Pranciškus aplankė Grečo pranciškonų vienuolyną ir šventovę. Tai vieta, kurioje šv. Pranciškus Asyžietis įrengė savo pirmąją prakartėlę. Advento laikotarpio, skirto dvasiškai pasirengti šv. Kalėdoms, pradžioje popiežius Pranciškus pakvietė šeimų namuose ir kitose vietose įrengti prakartėles ir paskelbė laišką apie prakartėlės vertę bei prasmę.

Visi Serafiškojo Pranciškonų ordino šventieji

Šiandieną Pranciškoniškoji šeima švenčia visų Serafiškojo ordino šventųjų iškilmę. Jos metu prisimenami trijų šv. Pranciškaus įsteigtų Mažesniųjų brolių, Šv. Klaros neturtėlių seserų ir Trečiojo, Pasauliečių pranciškonų, ordinų šventieji ir palaimintieji. Visi šie vyrai ir moterys, vienuoliai ar pasauliečiai, buvo įkvėpti ir patraukti šv. Pranciškaus gyvenimo pavyzdžio. Šventei pasirinkta diena, kada popiežius Honorijus III 1223 m. lapkričio 29 dieną patvirtino šv. Pranciškaus Mažesniesiems broliams surašytą Regulą. Šią dieną minime šimtus šventųjų, kurių visų neįmanoma išskirti liturginiame metų kalendoriuje.

Paulius VI. Nuostabus prakartėlės mokymas

Gruodžio 1-ąją dieną, pirmąjį advento sekmadienį, popiežius Pranciškus privačiai aplankys Grečo (Greccio) pranciškonų vienuolyną ir šventovę – vietą, kurioje 1223 metais šv. Pranciškus Asyžietis įrengė savo pirmąją gyvą prakartėlę, bažnyčiose ir šeimose paplitusį šv. Kalėdų simbolį, ir paskelbs laišką apie prakartėlės prasmę. Apie prakartėlę jau kalbėjo jo pirmtakai. 1971 metų gruodžio 29 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Paulius VI kalbėjo apie šv. Kalėdų liturgijos ir prakartėlės pamaldumo dermę. Pirmoji pabrėžia Kristaus dieviškumą, liturgiškai įkūnija kristologiją. Antrasis pabrėžia Kristaus žmogiškumą, meilumą ir artumą, ypač vaikams, nuolankiesiems ir vargšams.

Trečiadienio audiencija. Kelionė Tailande ir Japonijoje

„Brangūs broliai ir seserys, vakar sugrįžau iš apaštalinės kelionės Tailande ir Japonijoje, tai dovana, už kurią dėkoju Viešpačiui“, – bendrojoje trečiadienio audiencijoje sakė popiežius Pranciškus. Jis padėkojo savo aplankytiems kraštams už jo priėmimą ir audiencijos dalyviams perteikė svarbiausias kelionės detales.

Honkongo kardinolas: turime būti taikdariai

„Taiką dovanoja mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir taika visų pirma turėtų būti vidinė“, – sakė kardinolas John Tong Hon, Honkongo katalikų vyskupijos apaštališkasis administratorius. Tokiais žodžiais jis komentavo jau keletą mėnesių trunkančią įtampą, didžiules manifestacijas ir gatvės susirėmimus Honkonge.

Nukryžiuotas Karalius

Paskutinį liturginių metų sekmadienį švenčiame Kristaus Karaliaus šventę; mūsų dėmesys kreipiamas į tą, apie kurį apaštalas Paulius rašo: „Jis yra neregimojo Dievo atvaizdas, visos tvarinijos pirmgimis, nes jame sutverta visa, kas yra danguje ir žemėje, kas regima ir neregima, ar tai sostai, ar viešpatystės, ar kunigaikštystės ar galybės,- visa sutverta per jį ir jam. Jis yra pirma visų daiktų ir visa juo laikosi“ (Kol 1).

Mišios Nagasakyje. Atjauta ir gerumas kuria istoriją

Nagasakio mieste ir apylinkėse nuo seno buvo susitelkusi nemaža katalikų bendruomenė. Daug katalikų žuvo 1945 m. rugpjūčio tragedijos metu. Vyskupijos katedra buvo beveik pačiame atominės bombos sprogimo epicentre. Lankydamasi Nagasakyje su šios bendruomenės nariais popiežius šventė sekmadienio Mišias.

Popiežius Tailando politikams: mūsų visuomenėms reikia „svetingumo meistrų“

Atvykęs į Tailandą trečiadienio vidudienį vietos laiku, likusią pirmosios vizito dienos dalį popiežius ilsėjosi. Oficiali vizito programa prasidėjo ketvirtadienio rytą. Apie 9 val. vietos laiku (Lietuvos laiku – 4 val. ryto) popiežius atvyko į Tailando vyriausybės rūmus, pirmiausiai susitiko su premjeru ir po to, kreipdamasis į vyriausybės ir diplomatinio korpuso narius bei politinio ir visuomeninio gyvenimo atstovus, perskaitė pirmąją savo oficialią kalbą.

Kristus Karalius: pasaulį keičianti galybė

„Kartą per Kristaus Karaliaus iškilmę Mišiose klausydamas Šventojo Rašto ir homilijos staiga supratau šios šventės esmę: jeigu Kristus yra Karalius, Jam reikia tarnų. Pirmą kartą į galvą atėjo mintis, kad tikėjime neužtenka vien tik gauti, vartoti gerus ir gražius dalykus – dalyvauti konferencijose, girdėti pamokslus, priimti sakramentus. Dievas tikisi, kad aš tarnausiu. Šis momentas pakeitė mano gyvenimą. Supratau, kad Dievas gali ir nori man duoti savo dovanų, bet pirmiausia aš pats turiu būti pasirengęs duoti. Kuo daugiau esu pasirengęs duoti, tuo Dievas gali teikti daugiau“,– tokiais žodžiais dr. Valdas Mackela (1972–2017), kalbėdamas Atsinaujinimo dienoje, nusakė Šventosios Dvasios krikšto patirtį, perkeitusią jo gyvenimą. Šiandien kviečiame skaityti straipsnį apie Kristų Karalių, parengtą pagal šio teologo paskaitą, skaitytą Basųjų karmeličių bendruomenei Paštuvoje 2011 m.

Popiežius Tailande. Kokia šalis ir kokia visuomenė?

Tailando karalystė yra konstitucinė monarchija, kurioje gyvena per 69 milijonus asmenų. 90 procentų iš jų išpažįsta budizmą, kuris giliai paženklino krašto kultūrą ir istoriją. „VaticanNews“ teiravosi įvairių žmonių, su kokia šalimi ir kokia visuomene susitiks popiežius Pranciškus savo vizito Tailande metu.

Mergelė Marija – tikroji Dievo šventykla

Bažnyčia šiandien mini Švč. Mergelės Marijos Paaukojimo šventę. Jos ištakos siekia VI amžių: 543 m. lapkričio 21 d. Romoje įvyko Naujosios Dievo Motinos bazilikos (pastatytos vietoje senosios Šventyklos) pašventinimo metinės, kurios ilgainiui buvo susietos su pasakojimu apie Mergelės gyvenimą Šventykloje.

Powered by BaltiCode