Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Popiežius priminė artėjančias „24 valandas Viešpačiui“

Ateinantį penktadienį ir šeštadienį, kovo 20-21 dienomis, bus švenčiamos „24 valandas Viešpačiui“ – kasmetinės susitaikinimo pamaldos, įvestos prieš keletą metų popiežiaus Pranciškaus iniciatyva. Šiemet kai kuriose šalyse jos negalės būti švenčiamos įprastiniu būdu, tačiau vis tiek popiežius paragino jų neužmiršti, švęsti taip, kaip vietos sąlygos leidžia.

Nuo koronaviruso mirė aštuoni kunigai

Nuo kovo 6 iki kovo 15 dienos Bergamo vyskupija, pranešama jos internetinėje žinių svetainėje „Santalessandro.org“, neteko aštuonių kunigų, nuo 59 metų iki 84 metų amžiaus. Beveik visi dar aktyviai vykdė sielovadines pareigas, darbavosi parapijose. Jų mirtys siejamos su koronaviruso sukeltomis komplikacijomis.

Kun. Vaidas Vaišvilas: „Pasižiūrėti į save kritiškiau“

Druskininkų Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje pastarąjį pusmetį galima pastebėti vykstant nemažus pokyčius. Bažnyčios klebonas kun. Vaidas Vaišvilas džiaugiasi parapijoje įkurtu šv. Augustino religijos studijų centru, kurį lanko virš 130 klausytojų: „Kuo žmonės daugiau studijuos teologiją, filosofiją, Šventąjį Raštą, tuo greičiau pradės suprasti, kas yra Bažnyčia, bus mažesnė galimybė nusišnekėti ir klaidingai suprasti Bažnyčią.“

Vyskupijos visame pasaulyje reaguoja į epidemiją

Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) turimų duomenų, pagal nustatytų koronaviruso susirgimų skaičių, kovo 16 dieną pirmajam pasaulio šalių, kur gausiausia susirgimų, dešimtukui priklauso Kinija, Italija, Iranas, Pietų Korėja, Ispanija, Prancūzija, Vokietija, Šveicarija, JAV, Jungtinė Karalystė, apie tūkstantį užsikrėtimų nustatyta Olandijoje, Norvegijoje, Švedijoje. Daugėja užsikrėtimų Lotynų Amerikoje. Mažai užsikrėtimų nustatyta Afrikoje.

Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso

Mieli broliai ir seserys,

Į Europą atkeliavo ir plinta koronavirusas, sukeliantis COVID-19 ligą. Šios ligos atvejai užfiksuoti ir Lietuvoje. Kviečiu šio iššūkio akivaizdoje nuoširdžiai melstis vieni už kitus: už Lietuvoje ir visame pasaulyje sergančius, juos gydančius ir slaugančius bei valstybėse sprendimus priimančius žmones.

Mišios šalyje neatšaukiamos

Plintant koronavirusui šv. Mišios šalyje neatšaukiamos, penktadienį pranešė arkivyskupas Gintaras Grušas.

„Nėra numatyta šiuo metu nutraukti šv. Mišių, ypač tuose bažnytkaimiuose dažniausiai susirenka mažesnė grupė žmonių. Priminimas, kad žmonės nesusiburtų į vieną mažą ratą, bet būtų tarpas tarp jų. Priminimas ir kunigams ir parapijiečiams vėdinti bažnyčias. Mišios visur bus aukojamos“, – spaudos konferencijoje Vilniaus katedroje sakė katalikų dvasininkas.

Trečiadienio katechezė: alkstame ir trokštame Dievo

Kovo 11 dienos trečiadienio katechezėje popiežius Pranciškus komentavo ketvirtąjį palaiminimą: „Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti (Mt 5, 6)“. Dėl prevencinių priemonių, skirtų koronaviruso sutramdymui, susitikimas su tikinčiaisiais buvo atšauktas, o Šventojo Tėvo katechezė buvo tiesiogiai transliuojama „Vatican News“ ir kitais kanalais.

Popiežiaus trečiadienio bendroji audiencija – nuotoliniu būdu

Kovo 11 d., trečiadienio, bendroji audiencija įvyks nuotoliniu būdu: tikintieji kviečiami klausytis ir stebėti popiežiaus bendrosios audiencijos katechezės per „Vatican News“ transliaciją. Šventojo Sosto spaudos salė antradienį pranešė, kad, pradedant antradieniu, kovo 10 d., Šv. Petro bazilika ir Šv. Petro aikštė uždaromos grupių ir turistų vizitams iki balandžio 3 d.

Žvelk giliau... ...arčiau... (Mąstymas)

Kai priartėsite prie gyvenimo pabaigos, vienintelis reikšmingas dalykas bus toji meilė, kurią davėte ir gavote. Kelionėje į kitą pasaulį vienintelis dalykas, kurį jūs pasiimsite su savimi, bus meilė; ir vienintelė, kurią paliksite šiame pasaulyje, taip pat bus meilė. Nieko daugiau.

Šv. Kazimieras – Lietuvos globėjas

1984 m. kovo 4 d. popiežius šv. Jonas Paulius II Šv. Petro bazilikoje aukojo šv. Kazimiero mirties 500 metų sukakties Mišias. Lietuvos globėjo šventės proga skelbiame tą dieną sakytą homiliją, kurios paskutinę dalį popiežius perskaitė lietuvių kalba.

Pijus XII apie Lietuvą: katalikybės šiaurinis avanpostas

Prieš 80 metų popiežius Pijus XII paskyrė naują apaštališkąjį nuncijų Lietuvos Respublikoje. Arkivyskupo Luigi Centozo paskyrimas, kaip ir keletą mėnesių anksčiau naujo Lietuvos pasiuntinio Stasio Girdvainio paskyrimas Vatikane turėjo ženklinti naują Šventojo Sosto ir Lietuvos santykių pradžią. Tačiau tai nebuvo lemta: bendras santykių gerinimo pastangas sugriovė karas ir okupacijos.

Gavėnia. Penkios savaitės – penki projektai

Krikščionių, ypač persekiojamų, gerove besirūpinanti tarptautinė labdaros organizacija „Pagalba kenčiančiai Bažnyčiai“ pakvietė paremti labdaringus gavėnios projektus, iš viso penkis. Kiekvienas iš jų skirtas nūdienos Bažnyčios vargstantiesiems ir kenčiantiesiems atminti, už juos melstis, konkrečiai padėti. Kiekvienas projektas pavestas tikėjimo kankinio užtarimui.

Mirė Vytautas Vaičiūnas, Vilkaviškio vyskupijos garbės kanauninkas

A†A kunigas Vytautas Vaičiūnas (1930 – 1988 – 2020). Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija: miręs kunigas pašarvotas Šlienavos Švč. M. Marijos Apsilankymo parapijos bažnyčioje. Laidotuvių Šventosios Mišios už mirusį dvasininką bus aukojamos kovo 2 d. 12 val. Po jų kan. Vytautas Vaičiūnas bus palaidotas bažnyčios šventoriuje.

Popiežius: kaip pašalinti kartumą iš kunigo gyvenimo?

Kaip kasmet gavėnios pradžioje, ketvirtadienio rytą Romos Laterano Šv. Jono bazilikoje įvyko vyskupijos kunigų susitikimas. Į susitikimą turėjo atvykti ir Šventasis Tėvas, kartu su kunigais jis turėjo dalyvauti atgailos pamaldose, pasakyti jiems kalbą. Popiežiui negalėjus atvykti, susitikimo metu buvo perskaitytas kunigams skirtos jo kalbos tekstas.

Gavėnia – atsiplėškime nuo mobiliųjų telefonų, skaitykime Evangeliją

Popiežius Pelenų trečiadienio katechezėje kvietė tikinčiuosius per ateinančias keturiasdešimt dienų iki gavėnios pabaigos eiti su Jėzumi į dvasinę dykumą, savo širdies tyloje įsiklausyti į Dievo balsą. Malda, pasninkas, gailestingumo darbai: štai gavėnios dykumos kelias, sakė popiežius trečiadienio bendrosios audiencijos metu kviesdamas išjungti televizorių ir atsiversti Evangeliją, atsiplėšti nuo mobiliųjų telefonų ir atsiversti Evangeliją.

Pasninkas nėra vien tik valgis

„Krikščionybės didybė yra ta, kad ji ieško ne dieviškų vaistų nuo kančios, o dieviškojo jos reikalingumo.“ 

Simone Weil

Po triukšmingų ir sočių Užgavėnių prasideda keturiasdešimt dienų (iki šv. Velykų) truksiantis Gavėnios laikas. Kas gi yra Gavėnia ir ką ji gali duoti mūsų gyvenimui? Gavėnios metu Bažnyčia mini: 40 dienų visuotinio tvano; 40 metų Izraelitų kelionės į pažadėtąją žemę; 40 dienų, kurias Mozė praleido ant Sinajaus kalno, kur gavo iš Jahvės 10 įsakymų.

Mintimis apie Gavėnią ir pasninką jos metu dalinasi Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaras, Tauragės krašto skautų dvasios vadas kun. rel. m. mgr. br. Antanas Mačius OFM.

Popiežiaus Pranciškaus žinia gavėnios proga

Vasario 26-ąją – Pelenų trečiadienį – prasideda gavėnia. Pirmadienį buvo paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šių metų gavėnios proga. Jos tema – šv. Pauliaus raginimas: „Kristaus vardu maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ (2 Kor 5, 20)“.

Milano arkivyskupas: nekelkime panikos

Laikykimės visų vietinės valdžios nurodymų, tačiau prašome nekelti nepagrįstos panikos, sakė Vatikano radijui Milano arkivyskupas Mario Delpini, komentuodamas dėl koronaviruso grėsmės keliuose Šiaurės Italijos regionuose įvestas prevencijos priemones.

Trečiadienio katechezė: romumas nėra bailumas

Vasario 19 dieną popiežius Pranciškus pratęsė katechezių ciklą apie aštuonis palaiminimus ir šio trečiadienio audiencijoje kalbėjo apie trečiąjį palaiminimą. Katechezės pradžioje buvo perskaityti šie 37 psalmės žodžiai: „Pasitikėk Viešpačiu ir daryk gera, gyvensi krašte ir būsi saugus. Susilaikyk nuo įniršio, atsisakyk pykčio – neapmaudauk, – tai tik į pikta veda. Juk nedorėliai bus pakirsti, bet tie, kurie laukia Viešpaties, paveldės žemę. Dar valandėlė, ir nedorėlio nebebus – žvalgysies po vietą, kur jis buvo, jis bus dingęs. Bet kuklieji paveldės žemę, gėrėsis gausia gerove“ (Ps 37, 3.8–11)

Šv. Antano vienuolystės 800 metų jubiliejus

Antanas Paduvietis, vienas iš žinomiausių Vakarų krikščionybės šventųjų, davė vienuolinis įžadus prieš 800 metų. Kilmingas pasaulietis Fernando tapo pranciškonų mažesniuoju broliu Antanu. Lisabonoje gimęs Bažnyčios mokytojas šv. Antanas Paduvietis savo gimtinėje žinomas kitu nei kitur pasaulyje vardu. Visoje Portugalijoje jis vadinamas Antanu Lisaboniečiu, nors gyvendamas šiaurinėje Italijoje jis buvo vadinamas Antanu Forliečiu.

Powered by BaltiCode