Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Lietuvos vyskupai: organų donorystė – meilė ir dosnumas

Daugeliu progų maldoje prisimename tuos, kurie savo pasirinkimais ir darbais liudija pagarbą Dievo mums suteiktai ypatingai – gyvybės – dovanai. Viena iš nuostabių galimybių prisidėti prie gyvybės puoselėjimo yra transplantacija ir donorystė, leidžianti dovanoti gyvenimą kitam asmeniui.

Labiausiai saugoma Bažnyčios paslaptis

Šalyse, kur tiriami nepilnamečių seksualinio išnaudojimo bei tokių nusikaltimų dangstymo atvejai Katalikų Bažnyčioje, daug pastangų dedama, siekiant įgyvendinti priemones, kurios turėtų užkirstų kelią išnaudojimui bei jo dangstymui ateityje. Nemažai tokių priemonių įgyvendina ir pati Katalikų Bažnyčia (pvz., kanonų teisės pakeitimai, informacijos rinkimas bei sisteminimas, mokymai dvasininkams ar dirbantiems bažnytinėse institucijose ir pan.). Valstybinės institucijos taip pat ieško būdų, kaip užkirsti kelią seksualiniams nusikaltimams Bažnyčioje. Tik, deja, numatant apsaugos mechanizmus, ne visada atsižvelgiama į čia galiojančius įstatymus, t. y. kanonus, ir dėl to, tikėtina, kad priemonės ne tik neveiks, bet gali iš esmės pažeisti religijos teises.

Zachiejaus pamoka

31 eilinio sekmadienio homilija

Evangelistas Lukas yra aprašęs (Lk 19,1-10) netikėtą Jėzaus susitikimą su muitininku Zachieju. Jėzus per Jerichą keliavo į Jeruzalę ir jį lydėjo daug žmonių. Ne visi galėjo prieiti ir išarčiau pamatyti Galilėjos Mokytoją. Muitininkui Zachiejui rūpėjo pamatyti Jėzų, apie kurį, tikriausiai, buvo daug ką girdėjęs, bet situacija rodėsi beviltiška: žmonių buvo daug, o jis pats žemo ūgio. Švystelėjo mintis įsilipti į šilkmedį, pro kurį praeis Jėzus. Vyro pastanga buvo tiesiog apvainikuota: jis ne tik pamatė Jėzų, bet ir sulaukė jo kaip svečio savo namuose. Jėzus paliepė: „Zachiejau, greitai lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“.

Popiežius: kas vengia mirties temos, tas pats jau pradėjęs mirti

Popiežius Pranciškus pasiuntė video žinią Meksikoje savaitės pradžioje vykusiam tarptautiniam jaunimo susitikimui, kurį surengė mokyklų tinklas Scholas occurrentes. Jam priklauso tūkstančiai valstybinių, privačių ir konfesinių mokyklų ir ugdymo institucijų daugelyje šalių. Susitikime dalyvavo 250 jaunimo atstovų iš viso pasaulio.

Milžiniška minia šventųjų

Visų šventųjų šventės homilija

Lapkričio mėn. 1 – ąją dieną katalikiškas pasaulis švenčia Visų šventųjų iškilmę. Katalikų Bažnyčioje šalia Jėzaus Kristaus ir Švč. M. Marijos kulto labai svarbią vietą užima šventųjų kultas. Šventųjų nestatome vienoje eilėje su Jėzumi, bet juos gerbiame, kaip žmones, leidusius Evangelijai nušviesti jų gyvenimą ir atsiliepusius į kvietimą: „Būkite tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“.

Fariziejus ir muitininkas

  Jėzaus pasakojimas apie fariziejų ir muitininką suteikia galimybę pamąstyti, kaip mes save vertiname ir kaip mus vertina Dievas.

Fariziejus apie save buvo geriausios nuomonės, kadangi priklausė tautos elitui: buvo išsilavinęs, žinojo Šventąjį Raštą, be to reguliariai pasninkavo, lankė šventyklą ir sąžiningai jai skirdavo dešimtinę. Jis išdidžiai žvelgė į šalia besimeldžiantį muitininką, kuris, kaip fariziejui atrodė, buvo vertas didžiausios paniekos.

Ką jėzuitai Lietuvoje nuveikė per 450 m.

Šią dieną, prieš 450 metų, prasidėjo jėzuitų misija Lietuvoje. Ta proga siūlome prisiminti istoriko Liudo Jovaišos tekstą apie svarbiausius jėzuitų darbus mūsų šalyje.

Pirmasis jėzuitas Lietuvos sostinę Vilnių pasiekė dar 1555 m. spalio 28 dieną. Tačiau senas Ignaco Lojolos bendražygis ispanas Alfonsas Salmeronas čia neištvėrė nė dviejų mėnesių ir netrukus savo bičiuliui ir vyresniajam pranešė: „durys, į kurias beldžiame, pernelyg stipriai uždarytos, kad būtų galima pasiekti kokių nors vaisių“.

Sinodo uždarymo Mišios. Prašykime malonės girdėti vargstančiųjų balsą

Sekmadienio rytą Šv. Petro bazilikoje buvo aukojamos Amazonijai skirto Vyskupų sinodo uždarymo Mišios. Kartu su popiežiumi koncelebravo Sinodo tėvai – daugiau kaip pusantro šimto vyskupų. Homilijoje popiežius kalbėjo apie tris personažus, kuriuos mini šios dienos Žodžio liturgijos skaitiniai, ir apie tris maldos būdus – vargšo maldą, apie kurią kalbama pirmajame skaitinyje, ir fariziejaus bei muitininko maldas, apie kurias Jėzus kalba Evangelijoje.

Katalikai ir sikhai: brolystė – taikos kelias religijoms ir tautoms

Religijoms kaip niekad svarbu atsisakyti įtarimų, nepasitikėjimo, neapykantos ir smurto tamsos ir išeiti į brolystės, draugystės ir bendrystės šviesą. To trokšta Katalikų Bažnyčia, siekdama kurti nuoširdaus bendradarbiavimo ir draugystės ryšius su visų religijų atstovais, pasakė kardinolas Ayuso Guixot sveikindamas sikhų religijos atstovus, Romoje spalio 22 dieną dalyvavusius tarpreliginiame suvažiavime sikhizmo steigėjo Sri Guru Nanka Dev Ji gimimo 550 metų sukakties proga. Suvažiavimo dalyviai praėjusį trečiadienį dalyvavo popiežiaus bendrojoje audiencijoje, jos metu įvyko sikhų religijos lyderių susitikimas su Pranciškumi.

Šv. Benediktas Nursietis – Europos dvasinės vienybės globėjas

Bažnyčia nuo seniausių laikų pripažįsta ypatingus šv. Benedikto Nursiečio ir jo brolių benediktinų nuopelnus plečiant ir tvirtinant krikščionišką tikėjimą, tapusį Europos žemyno vienybės dvasiniu pamatu. Šv. Benediktas Nursietis – taikos pasiuntinys, vienybės ugdytojas, civilizacijos mokytojas, Kristaus religijos skelbėjas ir monastinio gyvenimo Vakaruose kūrėjas. Taip Benediktą Nursietį pavadino Paulius VI, 1964 metais skelbdamas jį pirmuoju ir pagrindiniu Europos globėju.

Pakrikštyti ir siunčiami

Misijų sekmadienis kviečia mus pamąstyti apie savo krikščioniškąją tapatybę: kas mes esame ir kąturime veikti.

Esame ne tik savo tėvų, bet ir Dievo vaikai. Dievas per tėvus mums padovanojogyvenimą. Apdovanojęs protu ir laisva valia pakvietė mus viešpatauti kūrinijai ir paskui per visą amžinybę gyventi jo šviesoje. Deja, žmogus leidosi būti piktosios dvasios suvedžiotas:panašus į dievus, žinantis gera ir bloga.

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišių homilija arkikatedroje

Šventųjų Mišių Dievo žodis (Rom 4, 13–18) mūsų dėmesį kreipia į tikėjimo dovaną ir kaip tikėjimo pavyzdį rodo Abraomą, kuris patikėjo Dievu, kai nebuvo jokios vilties. Dievas buvo pažadėjęs Abraomui, kad iš jo kils didelė ainija, kurios nebus galima suskaičiuoti, tačiau netrukus paprašė, kad paaukotų savo viengimį sūnų Izaoką. Koks stiprus turėjo būti Abraomo tikėjimas, kad pasitikėtų Dievu, kai jam paliepė paaukoti vienintelį sūnų.

Garbės slėpiniai išėjusiems atminti su giedotojų grupe „De profundis

Lapkričio 1 d. 17 val. pasitinkant visų išėjusiųjų Amžinybėn dieną – Vėlines, gedulinio giedojimo grupės „De profundis” nariai Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje mirusiųjų atminimą pagerbs ir už juos melsis šimtmečių gelmes siekiančia tradicine malda – giedodami Švč. Jėzaus Vardo rožinį. Bus giedama trečioji rožinio dalis – Garbės slėpiniai. Vėlinėms skirtame maldos ir susikaupimo vakare taip pat dalyvaus skaitovas – Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius Henrikas Savickis, kuris maldų ir giesmių pynę prasmingai papildys refleksijai ir susikaupimui skatinančiais tekstais.

Popiežiaus Pranciškus. Klerikalizmas yra iškrypimas

„Klerikalizmas yra tikras iškrypimas Bažnyčioje. Ganytojas eina kaimenės priešakyje ir rodo kelią, atsistoja viduryje jos ir stebi, kas dedasi jos viduje, taip pat gale kaimenės, kad įsitikintų, jog niekas nebuvo paliktas. Tuo tarpu klerikalizmas nori, kad ganytojas visada būtų priekyje, nustatytų kryptį, baustų ekskomunika tą, kuris nutolo nuo kaimenės: trumpai tariant, tai yra priešingybė Jėzaus elgesiui. Klerikalizmas baudžia, atskiria, plaka, niekina Dievo tautą“, – šiais žodžiais popiežius dar kartą pasmerkė klerikalinį mentalitetą Bažnyčioje, atsakydamas į jėzuito Joaquimo Biriate SJ klausimą. Popiežiaus pokalbis su Mozambiko ir Madagaskaro jėzuitais, įvykęs jo paskutinės kelionės Afrikoje metu, buvo paskelbtas paskutiniame jėzuitų žurnalo „Civiltà Cattolica“ numeryje.

Šv. Jono Pauliaus II liturginis minėjimas: „Atverkite Kristui duris“

Popiežius Pranciškus antradienį, spalio 22 dieną, minit Šv. Jono Pauliaus II liturginį minėjimą, priminė savo pirmtako paraginimą „Atverkite Kristui duris“, išsakytą 1978 metais per iškilmingos pontifikato inauguracijos Mišias. Pranciškus per tvirterio paskyrą @pontifex dėkojo Viešpačiui už visą gėrį, lenko popiežiaus padarytą pasaulyje ir žmonių širdyse žodžiais, veiksmais ir šventumu.

Prasidėjo trečioji Sinodo savaitė: parengtas baigiamojo dokumento projektas

Bažnyčiai Amazonijoje skirto Vyskupų Sinodo dalyviai pradėjo trečią darbo savaitę. Pirmadienį priešpiet įvyko keturioliktasis bendras visų dalyvių posėdis, kurio metu buvo pristatytas šios asamblėjos baigiamojo dokumento pirmasis projektas.
Sinodo posėdyje dalyvavo ir popiežius Pranciškus. Pradžios maldai vadovavo perujietis arkivyskupas Miguel Cabrejos Vidarte, šiuo metu vadovaujantis Lotynų Amerikos vyskupų konferencijų tarybai. Jis paragino „visiems kartu eiti vieną šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasinės kelionės atkarpą“.

Misijų diena Lietuvoje – išeiti iš savo ribotumo, dovanotis kitam

„Kiekvienas katalikas dėl savo priklausymo Bažnyčiai kviečiamas džiaugtis tikėjimo malone ir pasidalyti ja su pažįstamais bei artimais žmonėmis. Todėl savotiškai šį spalio mėnesį būti misionieriais į Lietuvą yra siunčiami visi katalikai. Net 2 milijonai!“ – sako Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktorius kun. Alessandro Barelli SDB.

Trečiadienio katechezė. Visų Viešpats nėra šališkas

Bendrojoje trečiadienio audiencijoje popiežius Pranciškus komentavo Apaštalų darbų 10 skyrių apie Šventosios Dvasios išliejimą pagonims. Maldininkams ir piligrimams šv. Petro aikštėje įvairiomis kalbomis buvo perskaitytos šios eilutės: „Tada, atvėręs lūpas, Petras pasakė: „Iš tiesų aš dabar suprantu, jog Dievas nėra šališkas. Jam brangus kiekvienos tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena. Jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams ir per Mesiją Jėzų paskelbė gerąją taikos naujieną. Šitas yra visų Viešpats“ (Apd 10, 34).

Pranciškus: Jėzus taip pat patyrė vargstančiųjų dalią

Popiežius Pranciškus video žinioje pasveikino asociaciją „Brolis“ Lurde lapkričio 14–17 dienomis įvyksiančio asociacijos narių susitikimo proga. Asociacija „Brolis“ darbuojasi vargstančiųjų ir pažeidžiamųjų globos srityje, jos atstovai susirinks Lurde lapkričio 17 minimos ir popiežiaus įsteigtos Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga, šiemet minimos iš eilės trečią kartą.

Kardinolas Sigitas Tamkevičius: „Per mane išreiškė dėkingumą visiems...“

Dievas yra apdovanojęs žmogų laisva valia. Asmuo pats, savo valia turi rasti jėgų, nepalūžti, neprarasti svarbiausios dvasinės vertybės – tikėjimo – net tada, kai likimas siunčia išbandymus. Lietuvių tauta okupacijos metais patyrė sunkius išbandymus, buvo siekiama, kad ji atsižadėtų tikėjimo ir tautiškumo. Jai išlaikyti savo vertybines orientacijas padėjo gražus mūsų močiučių, tėvelių auklėjimas ir drąsių žmonių, ištikimai sekančių Jėzaus Kristaus pėdomis, pavyzdys. Anot kardinolo Sigito Tamkevičiaus,< ...> Jei Dievas mums leidžia nešti kokį nors kryžių – persekiojimo, ligos ar kitokį – ir mes tą kryžių apkabiname, tuomet mūsų tikėjimas dar labiau sužydi. Šie žodžiai – ne iškalba apdovanoto žmogaus retorika, ne pakartota knygų išmintis, o gilios gyvenimo pamokų išvados.

Nuncijus P. Rajičius apie Lietuvą: išdidi, dievą ir savo šalį mylinti tauta

Liepos pradžioje į Lietuvą atvyko naujasis apaštalinis nuncijus arkivyskupas PETARAS RAJIČIUS. Pas mus arkivyskupas sugrįžo po dviejų dešimtmečių, 1996–1998 m. jis ėjo nunciatūros Vilniuje patarėjo pareigas, tad susipažindami su ekscelencija, taip pat klausėme, ar Lietuva pasikeitė, kokia mūsų vieta Visuotinės Bažnyčios žemėlapyje, kokie iššūkiai ir darbai laukia sugrįžus į Lietuvą.

Sirų arkivyskupas: vėl rizikuojama nekaltųjų žudynėmis

Turkijos kariuomenė pradėjo sausumos operaciją Sirijos teritorijoje. Tai nebuvo staigmena, nes jai buvo ruošiamasi ne vieną mėnesį. Turkijos oficialus pretekstas yra siekimas sutramdyti ginkluotus kurdų separatistus ir sukurti 500 kilometrų ilgio ir keliasdešimties kilometrų pločio buferinę zoną, į kurią žadama perkelti Turkijoje esančius sirų pabėgėlius. Galima priminti, kad iki šiol Turkijos kariuomenė, kuri priklauso didžiausių ir labiausiai finansuojamų kariuomenių pasaulyje dešimtukui, tiesiogiai vengė kištis prezidento Asado režimo, sukilėlių ir džihadistų tarpusavio kovą.

Powered by BaltiCode