Reklama 2
Reklama 1

Popiežius aplankė Laterano universitetą

 

Šiandien viešpataujanti mąstysena dedasi kultūringa, bet iš tiesų yra laukinė, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą, prieš vizitą Romos merijoje, aplankęs Laterano universitetą.

Universitete vadovautoje biblinėje meditacijoje – Lectio divina – popiežius komentavo Danielio knygos trijų jaunikaičių maldą, kurią girdime trečiosios gavėnios savaitės Mišių pirmajame skaitinyje. Trys jaunuoliai įmesti į ugnį, tačiau liepsnos jų nepraryja. Jie meldžiasi, pasitiki Dievo gailestingumu ir Dievas juos saugo.

Popiežius Kapitolijuje: Roma pašaukta būti švyturiu

Antradienį, kovo 26-ąją, popiežius Pranciškus aplankė Kapitolijų. Taip vadinama viena iš septynių Romos kalvų ir istorinė Romos mero bei tarybos būstinė. Popiežiaus vizitas prasidėjo 10 val. 30 min. ir truko dvi valandas. Atvykęs į Kapitolijų, popiežius su mere Virginia Raggi įžengė į Senatoriaus rūmus, kurie pastatyti ant Romos imperijos archyvo (tabularijaus) pamatų. Apžiūrėjęs kelis rūmų kambarius, apžvelgęs viename iš jų atsiveriantį didingą senosios Romos griuvėsių peizažą, kuriame išsiskiria Flavijų amfiteatro, dažniau vadinamo Koliziejumi, siluetas, Pranciškus įžengė į Julijaus Cezario salę. Čia saugomas I amžiaus prieš Kristų Cezario biustas, joje šiandien renkasi Romos miesto taryba.

Romiečių pašaukimas – būti brolystės ir solidarumo „amatininkais“

Popiežiaus širdyje yra vietos ir tiems, kurie nesidalija tuo pačiu krikščioniškuoju tikėjimu, esame broliai, sakė Pranciškus.

Popiežius Pranciškus antradienį kreipėsi į savo vyskupijos tikinčiuosius iš Romos miesto merijos ant Kapitoliaus kalvos, vienos iš septynių kalvų, ant kurių susiformavo Romos miestas. Ji, popiežiaus žodžiais, ir dabar yra plakanti miesto ir jos administracijos širdis. Šventasis Tėvas paprašė Romos krikščionių konkrečiais darbais siekti, kad jos bažnytinės bendruomenės veidas visuomet atspindėtų širdis atnaujinančią Kristaus šviesą.

Popiežiaus Pranciškaus žinia Lietuvai: „Dievas veikia tikrovėje“

 

„Popiežiaus Pranciškaus kalba jaunimui Katedros aikštėje Vilniuje – antra pagal ilgumą jo kalba Lietuvoje, nors visi žino, jog jauniems žmonėms reikia šnekėti kuo trumpiau. Vadinasi, Šventajam Tėvui ji buvo labai svarbi“, – sako kunigas Algirdas AKELAITIS, pradedant aptarti trečiąją Šventojo Tėvo kalbą mūsų krašte. Pokalbyje dalyvauja Monika MIDVERYTĖ, sakiusi liudijimą susitikime su popiežiumi, Domas Antanas RAIŽYS, studentas, Artumos bei įvairių jaunimo iniciatyvų savanoris, ir Margarita VYSKUPAITIENĖ, talkinusi rengiant jaunimo susitikimo su popiežiumi programą, ilgametė Jaunimo centro bei Carito bendradarbė.

Kun. R. Grigas: dalis tikinčiųjų šiandien jau nebeturi už ką balsuoti

Lietuva įžengė į 30-uosius nepriklausomybės metus, ir jaunoji karta tik iš tėvų ar senelių pasakojimų ar senų, nespalvotų videojuostų tegirdi, koks buvo kelias į laisvę. Kas tą baisiąją sausio naktį gynė Aukščiausiąją tarybą (dabar – Seimą), ko gero, iki šiol prisimena sodrų, išskirtinį joje Mišias laikiusį ir, sovietų tankams džeržgiant netoliese, miniai prie parlamento palaiminimą suteikusį kunigą ROBERTĄ GRIGĄ. Šiandien šis kunigas disidentas Dievo žodį skelbia Kauno arkikatedroje bazilikoje, yra Lietuvos „Carito“ federacijos generalinis direktorius. R. Grigas su „Palangos tilto“ redaktoriumi kalbėjosi apie šios dienos civilizacijos – ir Bažnyčios – iššūkius, istorinius įvykius.

Popiežius Lorete pasirašė kreipimąsi į jaunuolius

Popiežius Pranciškus savo Posinodinio apaštalinio paraginimo „Christus vivit – Kristus gyvena“ pasirašymo vieta pasirinko Loretą, nes, pasak jo, Loreto Šventieji namai yra ir „jaunimo namai“. Juose Marija, malonės pilna mergina, nuolatos kalba jaunuolių kartoms, ieškančioms savo pašaukimo. Parašą ant dokumento, kuris bus pristatytas artimiausiomis dienomis, popiežius padėjo po šventųjų Mišių Marijos namelyje. Po jų popiežius ilgokai sveikino jaunuolius, šeimas ir ligonius. Po to kreipėsi į bazilikos aikštėje susirinkusius tikinčiuosius, apie 10 000 žmonių.

Angelo pasveikinimas

Šiandien liturginiame kalendoriuje – Apreiškimo Švenčiausiajai Mergelei Marijai iškilmė. Išganymo įvykis, prisimenamas ir pagerbiamas kasdienėje „Viešpaties Angelo“ maldoje. Diena, kadaise vadinta slaviškos kilmės vardu – Blovieščiais, reiškiančiu gerąją žinią, džiugiai įsiterpianti į Gavėnios rimtį ir susikaupimą bei primenanti, kad iki Kristaus Užgimimo – Kalėdų šventės – lieka lygiai devyni mėnesiai.

Trečiadienio katechezė: „Teesie Tavo valia“

 

Kovo 20 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie paprastą, tačiau esminę maldą, kurios Viešpats išmokė savo mokinius ir kurią kartoja kiekviena krikščionių karta – „Tėve mūsų“. Šios maldos pirmoje dalyje yra trigubas maldavimas, trys atskiri, tačiau tarpusavyje organiškai susiję kreipiniai. Ankstesnėse katechezėse popiežius aptarė kreipinius „Teesie šventas Tavo vardas“ ir „Teateinie Tavo karalystė“. Šio trečiadienio katechezėje Pranciškus kalbėjo apie trečiąjį kreipinį „Teesie Tavo valia“. Jo prasmė nėra raginimas mums būti vergiškai paklusniems, tačiau suvokimas, jog mus išgelbėja ir laisvais padaro būtent Dievo meilė.

Šv. Juozapas – ne kalbos, o veiklos žmogus

Gavėnios kelionėje sutikę šventąjį Juozapą galime pamanyti, kad šiam liturginiam metui jis netinkamas, nes dažniausiai jį regime kukliai klūpantį kalėdinėse prakartėlėse. Tačiau tylusis Juozapas tikrai nėra tik vienas iš daugelio Bažnyčios minimų šventųjų – jo Globai patikėta visa Bažnyčia, o vardas minimas eucharistinėse maldose greta Mergelės Marijos. Apie jį didžioji ispanų mistikė ir reformatorė šv. Jėzaus Teresė Avilietė sakė: „Savo užtarėju pas Viešpatį pasirinkau garbingąjį šv. Juozapą ir labai nuoširdžiai jam save pavedžiau <...> iki šiol neatsimenu, kad ko jį būčiau prašiusi ir likusi neišklausyta. Tikrai nuostabių malonių man suteikė Dievas, tarpininkaujant šiam garbingam šventajam <...> kitiems šventiesiems, rodosi, Viešpats suteikė malonę pagelbėti konkrečiu reikalu, o šis garbingas šventasis padėjo man visais reikalais.“ Kartu pažvelkime į šv. Juozapo asmenį ir vaidmenį, kurie dažnai buvo ir yra nesuprasti ar neatskleisti.

5 gyvo maldos gyvenimo bruožai

CatholicLink, katalikiškas JAV interneto puslapis, surengė nedidelę apklausą ir paskelbė trumpą sąrašą dalykų, kurie, anot autorių, būdingi gyvą ir intensyvų maldos gyvenimą praktikuojantiems žmonėms.

1. Malda – kasdienis prioritetas. Maldai reikia kasdienio nuoseklumo. Žmonės, gyvenantys intensyvų maldos gyvenimą, paprastai meldžiasi tuo pačiu metu kiekvieną dieną ir elgiasi su malda kaip su bet kuriuo kitu svarbiu susitikimu.

Baigėsi popiežiaus gavėnios rekolekcijos

 

Penktadienį baigėsi Ariccia miestelyje, netoli Romos, nuo sekmadienio vykusios popiežiaus ir jo bendradarbių gavėnios rekolekcijos.

Joms vadovavęs italas benediktinas abatas Bernardo Gianni penktadienio rytą skaitė paskutinę konferenciją, po kurios popiežius Pranciškus tarė trumpą padėkos žodį.

Bažnyčia turi pati gydyti savo narių padarytas žaizdas

2019 m. kovo 13 d. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko Vilniaus arkivyskupijoje tarnaujančių kunigų susirinkimas, kuriame svarstyti nepilnamečių apsaugos klausimai. 

Arkivyskupas Gintaras Grušas, neseniai dalyvavęs Vyskupų konferencijų pirmininkų susitikime Vatikane, pasakojo apie susitikimo programą, temas, suaktualino ten girdėtas įžvalgas apie nepilnamečių apsaugą Bažnyčioje. Vatikane kalbėta apie vyskupo ganytojišką pareigą užtikrinti savo ganomųjų saugumą, ypač pačių mažiausių ir silpniausių. Šia atsakomybe jis turi dalintis su visais Bažnyčios nariais, įtraukti pasauliečius. Dažnai kartojamas žodis klerikalizmas veikiau reiškia piktnaudžiavimą užimamos pozicijos galia, o tai yra nusikaltimas. Labai svarbu skaidrumas.

Mirtis kankinio akimis: vartai į amžiną dovanojimąsi

 

Taip reikia suprasti ir mirtį: mirti reiškia nutraukti dovanojimąsi Dievui ir kitam šiame gyvenime, kad atsivertų naujas ir begalinis dovanojimasis, be dėmės.

Irako chaldėjų apeigų katalikai kovo 13 dieną paminėjo Pauloso Faraj Rahho, Mosulo chaldėjų arkivyskupo, vienuoliktąsias kūno suradimo metines.

Kas toliau, šventasis Tėve?

 

Praėjo dar vieni metai su popiežiumi Pranciškumi. Pernai, minėdami išrinkimo popiežiumi penkerių metų sukaktį, skaitėme išsamias jo pontifikato apžvalgas, tad siūlau jas ir prisiminti: Vatikano naujienų parengtas pranešimas bei Thomo Rosica tekstas. Mums liko apžvelgti tik praėjusius metus. 

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Anelis iš Pizos – pirmasis Anglijos provincijolas

Anglijos pranciškonų provincijos įkūrėją, pal. Anelį, į pranciškonų ordiną priėmė pats šv. Pranciškus, lankydamasis Pizoje.

Iš pradžių Anelis buvo išsiųstas su misija steigti konventą Paryžiuje. Įkūręs studentų pranciškonų broliją, tapo jos vyresniuoju. 1224 m. šv. Pranciškus išsiuntė jį į Angliją kurti Anglijos pranciškonų provincijos; tuo metu jis buvo diakonas. Kartu su Aneliu iškeliavo kiti aštuoni broliai. Ištikimai sekdami Pranciškaus pavyzdžiu, jie išvyko neturėdami pinigų. Net už jų persikėlimą į Doverį sumokėjo kito vienuolyno vienuoliai.Pirmoji vieta, kur broliai apsistojo Anglijoje, buvo Kenterburis. Keturi broliai išvyko į Londoną apsižiūrėti, kur galėtų apsistoti. Buvo 1224 m. žiema, jie kentė šaltį ir alkį. Tačiau niekas negalėjo nuslopinti jų džiaugsmo ir jų paprastas pamaldumas, linksmumas bei entuziazmas netrukus pritraukė daug žmonių.

Tuštuma aplink Bažnyčią

 

Kas čia dabar, kokie pavasario monai, gal kas iš Užgavėnių repertuaro? Šv. Onos bažnyčia stypso vienut vienutėlė vidury laukų. O kur išgaravo Bernardinai, kur rinksimės sekmadienio mišių ir į gavėnios rekolekcijas? Jei jau garuoti ar persikelti, tai kiekvienas vilnietis ir miesto svečias kaipmat atsakys, kuri iš tų dviejų bažnyčių turėtų dingti ir stovėti ne čia, o paties Paryžiaus viduryje. Ir jeigu imperatoriaus Napoleono žygis į Rusiją būtų nusisekęs, dar neaišku, ar dabar grožėtumeisi Šv. Onos bokšteliais.

Gavėnios „sakramentas“

 

Bažnyčios liturgijoje Velykos ir gavėnios laikas kartais pavadinamas „sakramentu“ – mūsų atsivertimo sakramentu, primena arkivyskupas Pierbattista Pizzaballa, Jeruzalės lotynų patriarchato apaštalinis administratorius.

Lietuvos Bažnyčia: Vysk. R. Norvila išrinktas LVK vicepirmininku

 

Lietuvos vyskupų konferencija pakeitė VšĮ Katalikų interneto tarnybos pavaldumą. Ši institucija nuo šiol priklausys nebe Kauno arkivyskupijai, o Lietuvos vyskupų konferencijai.

Informacinis pranešimas apie Lietuvos vyskupų konferencijos 2019 m. kovo 7-8 d. plenarinį posėdį

2019 m. kovo 7-8 dienomis Vilniuje vyko Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupai P. López Quintana, G. Grušas, S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Ivanauskas, A. Jurevičius, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, D. Trijonis, L. Vodopjanovas.

Vedamasis: Šeštosios pontifikato metinės: žvelgiant į esmę

 

Kovo 13 dieną sukanka šeštosios popiežiaus Pranciškus pontifikato metinės. Per ateinančius kelis mėnesius Šventasis Tėvas tęs intensyvią veiklą naujomis kelionėmis ir sinodu. Šeštieji popiežiavimo metai buvo paženklinti išnaudojimo skandalo ir skausmo dėl patirtų vidinių puolimų. Atsakymas į tai buvo kvietimas sugrįžti prie tikėjimo esmės, rašo vedamajame straipsnyje „Pontifikato metinės, žvelgiant į esmę“ Šventojo Sosto žinių tarnybos vyriausias redaktorius Andrea Tornielli.

Gavėnios iššūkis – pasninkas už klimatą

 

Pradėjome gavėnios laikotarpį, kai vėl prisimename įprastą dvasinę praktiką – maldą, pasninką ir išmaldą. Kaip ir kasmet, esame kviečiami apriboti savo asmeninius poreikius ir padėti stokojantiesiems. Pastaruoju metu tapo įprasta ieškoti naujų netradicinių pasninko formų, atsisakant to, ką labiausiai mėgstame, ar kam jaučiame tam tikrą priklausomybę (pradedant kava ir baigiant kompiuteriniais žaidimais). Tad ir šiemet keliu klausimą – kokio pasninko reikia šiandien ir kas tie vargšai, į kurių šauksmą turime atsiliepti? Ar mėsa tikrai yra tai, ko iš tiesų turime atsisakyti?

„Bažnyčia dėkoja už visas moteris ir už kiekvieną“

 

Kovo 8 dieną minimos Tarptautinės moters dienos ištakos siekia 20 amžiaus pradžios socialistinį judėjimą, siekusį moterims balsavimo teisės ar lygybės darbe. Šiandien Tarptautinė moters diena, jau seniai išaugusi pradinį kontekstą, gali tapti proga tiek padėkai moterims, tiek kritiškam pripažinimui, jog visuomenėje ir Bažnyčioje jos nėra traktuojamos teisingai.

Popiežiaus Pranciškaus žinia Lietuvai: „Kad mūsų sienose atsivertų vartai“

 

Straipsnis skelbtas vasario mėnesio „Artumos” numeryje.

Tęskime bandymą geriau išgirsti popiežiaus kalbas Lietuvoje ir šįkart pasigilinkime į Pranciškaus kalbą Aušros Vartuose. Ši kalba yra tarsi tąsa jo minčių, pasakytų prie Prezidentūros, o sykiu ir atsakas į tai, ką Pranciškus išgyveno eidamas gatve Aušros Vartų link, kur jo laukė žmonės, turintys negalią, bei šeimos, įvaikinusios ar globojančios vaikus. Prisilietęs prie šių žmonių Šventasis Tėvas akivaizdžiai atgijo, pradžiugo, nušvito anksčiau nei saulė, kuri pasirodė virš apsiniaukusio Vilniaus jam išvykstant iš Aušros Vartų!

Powered by BaltiCode