Parduoda

Pigiau – skaldytas lapuočių malkas, malkas rąsteliais, pjaustytas atraižas. Pjuvenų briketus, pjuvenas ir įvairią statybinę medieną. Atveža į namus.

Tel. 8 648 83 487.

 

 Sodybą netoli Rietavo m. (prie kelio Rietavas – Plungė). Yra žemės.

Tel. 8 618 32 643.

 

Ežaičių k., Klaipėdos r. – gyvenamą sodybą. Iki Klaipėdos m. 25 km. Pasodybinis sklypas – 42 a. Teritorija aptverta. Yra galimybė įsigyti šalia esantį žemės ūkio paskirties 82 a. sklypą.

Tel. 8 636 12 297.

Parduoda

Uo­sio, ąžuo­lo, ber­žo bri­ke­tus, gra­nu­les, mal­kas (kon­tei­ne­riuo­se), ang­lį, dur­pių bri­ke­tus. At­ve­ža.

Tel. 8 636 62 665.

 

Ru­siš­ką Kuz­ba­so ang­lį (ypač stam­bi), bal­ta­ru­siš­kus dur­pių bri­ke­tus.

Tel. 8 656 97 937.

 

Sta­ty­bi­nę me­die­ną (įvai­rių iš­ma­ta­vi­mų), va­tą šil­ti­ni­mui, varž­tus, med­varš­čius, sraig­ti­nius po­lius, kam­pus.

Tel. 8 684 65 887.

 

Įvai­rią me­die­ną, dai­ly­len­tes, blok­hau­sus, te­ra­si­nes len­tas iš mau­me­džio ir pu­šies.

Tel. 8 656 97 937.

 

Ūki­nin­kas – dau­gia­me­čių žo­lių sėk­lą (do­bi­lų, mo­tie­ju­kų, svid­rės, erai­či­ną, žo­lių mi­ši­nius gy­vu­liams, pie­voms-ga­nyk­loms, ža­lią­jai trą­šai, ve­joms). Ga­li su­da­ry­ti mi­ši­nį pa­gal pa­gei­dau­ja­mą su­dė­tį. Kon­sul­tuo­ja pie­vų-ga­nyk­lų įren­gi­mo klau­si­mais. At­ve­ža vi­so­je Lie­tu­vo­je ne­mo­ka­mai.

Tel. 8 600 25 710.

Ką tik par­vež­tus, nau­jes­nio mo­de­lio mi­nit­rak­to­rius iš Ja­po­ni­jos: YAN­MAR  F-220 su fron­ta­li­niu krau­tu­vu ir fre­za (yra vai­ro stip­rin­tu­vas),  SHI­BAU­RA P19F, ISE­KI SIAL-17, MIT­SU­BIS­HI MT-240, KU­BO­TA GT-3 ir kt.  Že­mės ūkio pa­dar­gus: plū­gus, va­go­tu­vus, fre­zas, žo­liap­jo­ves, mul­če­rius,  ša­kų smul­kin­tu­vus ir t.t. Ga­li at­vež­ti. Iš­ra­šo PVM sąs­kai­tas.

Tel.  8 647 40 520.

 

Mū­ri­nio na­mo pir­mą aukš­tą su bal­dais ir bui­ti­ne tech­ni­ka Tel­šiuo­se (yra  ats­ki­ras įė­ji­mas ir įva­žia­vi­mas, au­to­no­mi­nis du­ji­nis šil­dy­mas,  pa­vė­si­nė, ga­ra­žas, že­mės ar­ba kei­čia į bu­tą su prie­mo­ka); ge­rą  au­to­mo­bi­lį OPEL AN­TA­RA (2009 m. 06 mėn., vi­su­rei­gis, ben­zi­nas, nau­ja  du­jų įran­ga, tech­ni­nė ap­žiū­ra iki 2022 m., vi­siš­kai su­komp­lek­tuo­tas,  Lie­tu­vo­je neeksp­loa­tuo­tas, au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė).

Tel. 8 602 53 535.

 

3 ha miš­ko iš­si­kirs­ti (yra lei­di­mas 850 kub. m me­die­nos kir­ti­mui) 4 ki­lo­met­rai nuo Tel­šių.

Tel. 8 623 57 579.

 

Mė­si­nių veis­lės kiau­les.

Tel. 8 618 07 837.

 

Au­to­mo­bi­lį NIS­SAN QASH­QAI (2013 m., pil­kos spal­vos, va­rik­lis 1,6, 96  kW, dy­ze­lis).

Tel. 8 674 33 659.

 

Spa­lius šil­ti­ni­mui (su­pa­kuo­ti, at­ve­ža).

Tel. 8 605 92 337.

 

 „Dot­nu­vos pro­jek­tų“ – iš­va­ly­tus vi­kius, pe­lė­žir­nius, žir­nius, lu­bi­nus, va­sa­ri­nius įvai­rių rū­šių grū­dus, įvai­rius avi­žų mi­ši­nius bei įvai­rių rū­šių įsė­lius.

Tel. 8 690 00 290.

 

Įvai­rius grū­dus. Ga­li at­vež­ti.

Tel. 8 618 73 858.

Paslaugos

Valau, mūriju, tinkuoju kaminus ir atlieku kitus statybos darbus.

Tel. 8 628 32 298.

20-21

Nuoma

Mažeikiu raj., Tirkšliuose, išnuomuojami kambariai. Išrašomos sąskaitos-fakturos.

Tel. 8 617 59 816.

20-20

Parduoda

Kiaulienos skerdieną puselėmis:

lietuviska – 3,15 Eur/ kg, lenkiška – 2,60 Eur/ kg.

Tel. 8 607 12 690.

 

Paslaugos


Apdailininkas atlieka visus apdailos darbus

(montuoja gipso kartono plokštes, glaisto, dažo, tapetuoja, klijuoja plyteles,

kloja laminatą, parketlentes ir t.t.).

Tel. 8 687 31 421.

Perka

Italijos įmonė brangiai – visų veislių veršelius auginti.

Moka priedus.

Tel.: 8 699 17 819; 8 634 66 655.

Parduoda

Kviečius, miežius, kvietrugius. Atveža.

Tel. 8 686 93 146.Parduoda

3-jų kambarių butą antrame aukšte, Muziejaus gatvėje, Telšiuose,
(yra autonominis šildymas, didelis balkonas, du sandėliukai, kaina 38000 Eur).

Tel.: 8 677 79 052; 8 658 89 500.

Parduoda


2-jų kambarių butą antrame aukšte, Stoties g. 12-6, Telšiuose,
renovuotame name (43,03 kv.m ploto, kambariai pereinami, yra
balkonas).

Tel. 8 682 59 267.

Perka

Važiuojančius automobilius (nuo 2001 m., moka nuo 500 iki 4000 Eur).
Tel. 8 609 89 672.

Parduoda


Vištų (broilerių) skerdieną (apie 3-3,5 kg, kaina 4 Eur/kg).

Tel. 8 604 03 406.

Powered by BaltiCode