SSC

Siū­lo dar­bą

Rei­ka­lin­gas vai­ruo­to­jas dirb­ti sa­vi­var­te pusp­rie­ka­be. Dar­bas Lie­tu­vo­je.

Tel. 8 610 46 919.

Per­ka traktorių

MTZ trak­to­rių (ga­li bū­ti su krau­tu­vu), ja­vų kom­bai­ną, in­ven­to­rių.

Tel. 8 671 79 665.

Parduoda

Me­di­nio gy­ve­na­mo­jo na­mo pir­mo aukš­to da­lį Luo­kės g. 41-3, Tel­šiuo­se (plo­tas 87 kv.m, yra 5 kam­ba­riai, 4 san­dė­liu­kai, ko­mu­ni­ka­ci­jos, šil­dy­mas – kie­tuo­ju ku­ru, rei­ka­lin­gas re­mon­tas, šilt­na­mis, lau­ke – pu­sė rū­sio, kai­na 29000 Eur) ar­ba kei­čia į bu­tą.

Tel. 8 677 68 840.

Se­ną so­dy­bą Sk­ran­dė­nų kai­me, Ož­ta­kių se­niū­ni­jo­je, Tel­šių ra­jo­ne (yra mū­ri­nis na­mas, ūki­nis pas­ta­tas, rei­ka­lin­gas ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas). Ga­li­ma pirk­ti iš­si­mo­kė­ti­nai (yra pa­pil­do­mų są­ly­gų). Kai­na 6000 Eur. Tel. 8 605 201 56.

Mū­ri­nio na­mo pir­mą aukš­tą Tel­šiuo­se (tvar­kin­gas, yra vi­si pa­to­gu­mai, ga­ra­žas, že­mės, ats­ki­ras įė­ji­mas ir įva­žia­vi­mas, au­to­no­mi­nis du­ji­nis šil­dy­mas) ar­ba kei­čia į bu­tą; au­to­mo­bi­lį VW PAS­SAT B7 (2013 m., tech­niš­kai tvar­kin­gas, ben­zi­nas, se­da­nas, au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė, be tur­bi­nos, 125 kW).

Tel. 8 602 53 535.

Par­duo­da

So­dy­bą (yra 3,5 ha že­mės) De­gai­čiuo­se, Tel­šių ra­jo­ne.

Tel. 8 26 97 749.

 

La­bai ge­rą kar­vę (ver­šiuo­sis ge­gu­žės 28 d., pie­nin­ga, pri­mel­žis – 40 l), pie­ni­nių veis­lės kar­vy­tę (2 mėn.), 3 ož­ky­tes (mo­ti­na pie­nin­ga, pri­mel­žis – 5-6 l).

Tel. 8 615 91 544.

 

9 ir 15 arų že­mės sk­ly­pus (pas­kir­tis – na­mų val­da) Tel­šiuo­se.

Tel. 8 616 18 198.

 

Įvai­rią že­mės ūkio tech­ni­ką ir jos pa­dar­gus.

Tel. 8 680 35 013.

 

Trak­to­rių MTZ-80 (star­te­ris, ge­ros pa­dan­gos, ge­ras va­rik­lis, leng­vas vai­ras, tech­niš­kai tvar­kin­gas, kai­na 2500 Eur), trak­to­rius: MTZ-80, MTZ-50 da­li­mis, lėkš­ti­nį sku­ti­ką BDT-3 (ru­siš­kas, kai­na 1350 Eur), plū­gus KWER­NE­LAND (3 va­gų, lin­gi­nė ap­sau­ga, kai­na 1200 Eur).

Tel. 8 647 63 185.

 

Pre­ki­nius kar­pius (kai­na 3,50 Eur/kg). Vem­bū­tų k., Tel­šių r.

Tel.: 8 648 14 539; 8 604 92 542.

 

Bi­čių šei­mas su avi­liais (su­komp­lek­tuo­ti), du me­ta­li­nių konst­ruk­ci­jų kil­no­ja­mus na­me­lius (2x2 m – 4 kv.m; 2x3 m – 6 kv.m).

Tel. 8 619 65 594 (Tel­šiuo­se).

 

3 ha miš­ko iš­si­kirs­ti (di­džio­ji da­lis – mal­ki­nis) Ryš­kė­nų se­niū­ni­jo­je, Tel­šių ra­jo­ne.

Tel. (8 444) 72 160.

 

Kiau­lę (apie 250 kg, kai­na 2 Eur/kg).

Tel. 8 618 07 837.

Atliks hidraulinius bandymus

AB „Mažeikių šilumos tinklai”, rengdama Reivyčių kvartalo šilumos trasas ateinančiam šildymo sezonui, numato gegužės 26 dieną nuo 9.00 val. iki 17.00 val. atlikti šilumos tinklų hidraulinius bandymus. Atliekant šilumos tinklų bandymus, kurių metu nustatomos susidėvėjusios ir korozijos pažeistos šilumos trasų vietos, šilumos trasose bus padidintas slėgis, kuris pavojingas pastato vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemoms, todėl, siekiant apsaugoti vidaus sistemas nuo sugadinimo, šilumos sistemų prižiūrėtojus prašome jas atjungti, uždarant po dvi sklendes paduodamoje ir grįžtamojoje linijose, tarp jų atidarant drenažinius ventilius. Jeigu sklendės nėra sandarios, patariame sistemas atjungti aklėmis.

Atliekant minėtus darbus bus nutrauktas karšto vandens tiekimas gegužės 26-28 dienomis.

Esant galimybei karšto vandens tiekimas bus atnaujintas anksčiau.  

Pastebėję nutekėjimus iš požeminių tinklų, nesiartinkite prie pažeidimo vietos, saugokitės ir perspėkite kitus, ypač vaikus, informuokite UAB „Mažeikių šilumos tinklai” darbuotojus telefonais: 98175; mob. 8 652 66 983, 8 620 94 383.

Atsiprašome vartotojų už suteiktus nepatogumus.

UAB „Mažeikių šilumos tinklai” administracija

20-75

Knygų pristatymas į namus

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos informacija

Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje pamaldų tvarka:

sekmadieniais šv. Mišios 8.00, 10.30 ir 12.30 val.

Gegužinės pamaldos 12.10 val. (prieš Sumą).

Nuo pirmadienio iki penktadienio šv. Mišios 17.00 ir 18.00 val., šeštadienį – 17.00 val.

Gegužinės pamaldos – 16.40 val.

Nuo gegužės 10 d., laikantis visų LVK nustatytų saugumo normų, atnaujinamas Eucharistijos šventimas sekmadieniais dalyvaujant tikintiesiems;
- Krikšto ir Santuokos sakramentai švenčiami išlaikant nustatytus atstumus tarp žmonių.

 

Parduoda

Au­to­mo­bi­lius, mik­roau­to­bu­sus, sunk­ve­ži­mius, mo­to­cik­lus, ke­tur­ra­čius, prie­ka­bas ir ki­tą tech­ni­ką. Ga­li bū­ti dauž­ti, ne­va­žiuo­jan­tys ar ne­tin­ka­mi eksp­loa­tuo­ti. Pa­sii­ma Jums pa­to­giu lai­ku, at­sis­kai­to iš kar­to, tvar­ko do­ku­men­tus.

Tel. 8 617 92 643.

Ge­rą au­to­mo­bi­lį RE­NAULT ME­GA­NE SCE­NIC (2003 m., 03 mėn., va­rik­lis 1,8, 85 kW, tech­ni­nė ap­žiū­ra iki 2020 m. 12 mėn., ri­da 116850 km, pil­kos spal­vos, lie­ti dis­kai).

Tel. 8 696 63 676.

Mū­ri­nio na­mo pir­mą aukš­tą Tel­šiuo­se (tvar­kin­gas, yra vi­si pa­to­gu­mai, ga­ra­žas, že­mės, ats­ki­ras įė­ji­mas ir įva­žia­vi­mas, au­to­no­mi­nis du­ji­nis šil­dy­mas) ar­ba kei­čia į bu­tą; au­to­mo­bi­lį VOL­VO XC-60 (2010 m., tech­niš­kai tvar­kin­gas, ben­zi­nas-du­jos (nau­ja įran­ga, yra ga­ran­ti­ja), tech­ni­nė ap­žiū­ra iki 2022 m. 03 mėn., pa­keis­ti te­pa­lai, filt­rai, au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė, Lie­tu­vo­je neeksp­loa­tuo­tas).

Tel. 8 602 53 535.

Van­dens cis­ter­nas ant ra­tų (3200 l ir 1800 l), grėb­lį-var­ty­tu­vą DO­BI­LAS, ge­rą trak­to­rių T-25, vie­na­šę prie­ka­bą.

Tel. 8 668 30 512.

Perka

Važiuojančius automobilius (nuo 2001 m., moka nuo 500 iki 4000 Eur).
Tel. 8 609 89 672.

Taip pat skaitykite:

Powered by BaltiCode