Reklama 2
Reklama 1

Pasaulinė pabėgėlių diena: solidariai liudyti brolišką meilę

Ketvirtadienį minima Pasaulinė pabėgėlių diena. Šia proga Šventojo Sosto Komunikacijos diskasterijos patalpose surengtame susitikime „Migrantai ir pabėgėliai. Dabarties įnašas ir uždaviniai“ dalyvavęs Vatikano diplomatijos vadovas arkivyskupas Paul Richard Gallagher pasidalijo Pasaulinės pabėgėlio dienos proga Šventojo Sosto siunčiama žinia.

Popiežius paragino prisiminti šv. Aloyzą Gonzagą SJ

Penktadienį Bažnyčios liturgija mini šv. Aloyzą Gonzagą, pasak popiežiaus Pranciškaus, „žavintį evangelinio asketiškumo ir tyrumo pavyzdį“.

Šaukitės jo, paragino popiežius, užbaigdamas trečiadienio bendrąją audienciją. „Šaukitės šv. Aloyzo Gonzagos, kad jums padėtų su Jėzumi užmegzti artimą draugystę, kuri padėtų ramiai spręsti gyvenimo reikalus“.

Kard. L. Baldisseri: esmė nekinta, apie kita galime diskutuoti

 

„Tikėjimo tiesos nekintamos; kita gali būti pritaikoma kintančioms sąlygoms“, – sako Vyskupų sinodo generalinis sekretorius kardinolas Lorenzo Baldisseri, portalui Vatican Insider duotame interviu komentuodamas gana gyvas reakcijas, kurias sukėlė pirmadienį Vatikane pristatytas šių metų rudenį vyksiančio Amazonijai skirto Vyskupų sinodo darbo dokumentas.

Ar turi laiko melstis?

 

Kas yra malda ir kaip bei kada meldžiuosi, mane iš esmės susimąstyti paskatino vienos paslaugios ir nuoširdžios krikščionės žodžiai: „Aš neturiu laiko ilgai melstis...“ Kadangi ji man yra gyvas tarnavimo artimui pavyzdys, mintyse perkračiau visus man žinomus meldimosi būdus ir pradėjau skaičiuoti, kiek laiko kuris nors vienas jų užima ar atima...

Prašymas visą mėnesį melstis už kūriniją

 

Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija paragino visus vyskupus, o per juos – visas katalikų bendruomenes minėti „Kūrinijos laiką“ – penkias savaites nuo rusėjo 1-osios iki spalio 4-osios skirti sielovadinėms iniciatyvoms ir maldai už mūsų visų bendrus namus.

Dialogo kelias – Bažnyčios atsakas gender ideologijai

Nesitikėta, kad šis dokumentas bus taip viešai aptarinėjamas. Pasak kardinolo Versaldi, jis yra skirtas pirmiausia katalikų bendruomenei, katalikiškų mokyklų ugdytojams, dvasininkams, sielovadininkams ir gali būti įdomus katalikiškoms šeimoms. Tačiau, kaip ir pats kardinolas pripažino duodamas interviu „The Catholic Herald“, situacija nebuvo tinkamai įvertinta. 

Kun. A. Genutis: ir kunigas išgyvena sunkesnių valandų

 

Akmenės Šv. Onos bažnyčios klebonas, kanauninkas, bažnytinės teisės mokslų daktaras ALGIS GENUTIS – taip reikėtų pristatyti dabartinį šios bažnyčios ganytoją. Nors neprabėgo net metai, klebonas daugeliui jau tapo savas, artimas. Visus papirko jo nuoširdumas, paprastumas, noras suprasti kiekvieną, sugebėjimas įsigilinti į parapijos žmonių rūpesčius, siekius, norus. Artėjant klebono jubiliejiniam gimtadieniui norisi jį pakalbinti, giliau pažinti ir suprasti. Juk, kaip sako šveicarų teologas kun. Morisas Zundelis, „atrodo, kad gyventi pradedame tik tada, kai altruistiškai atsiveriame kitam, įkvėpti tyro, vis atsinaujinančio ir neišsenkančio polėkio. Žmogaus atvirumo laipsnis yra jo asmenybės matas.“

Laisva rinka, apribota valdžia ir katalikų tikėjimas

 

Ką reiškia krikščioniška laikysena, kai kalba pasisuka apie ekonomiką? Ar tik tiek, kad godumas yra blogai, o padėti skurstantiesiems – gerai? Kokia galėtų būti katalikiška valstybės ir visuomenės vizija? Šiuos klausimus įtaigiai aptarti bando Samuelis Greggas, australas filosofas ir ekonomistas, kurio knyga „Katalikybė ir laisvė. Argumentai už apribotą valdžią, laisvą ekonomiką ir religijos laisvę“ šių metų pradžioje pasirodė lietuvių kalba. Ką naujo ši knyga gali pasiūlyti Lietuvos skaitytojams, kuriems aktualūs klausimai apie krikščionišką požiūrį į ekonomiką?

Palaimintasis Mykolai Giedraiti, melski už mus!

Kardinolo Giovanni Angelo Becciu homiliją, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefekto homilija, sakyta birželio 8 d. Krokuvoje Padėkos už Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju šv. Mišių metu.

„Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame“ (1 Jn 4, 16)

Pranciškus Vatikano diplomatams: didžiausia garbė būti visų tarnu

Ketvirtadienį popiežius priėmė su Šventojo Sosto atstovus, dalyvaujančius visų Vatikano nuncijų ir nuolatinių stebėtojų susitikime.

Šventasis Tėvas audiencijos dalyviams įteikė savo parengtos kalbos tekstą, trumpa kalba visus pasveikino ir paprašė kartu pasimelsti už trečiadienį mirusį arkivyskupą Léoną Kalenga Badikebele, apaštališkąjį nuncijų Argentinoje. 62 metų nuncijus mirė Romoje po sunkios ligos. Anksčiau tarnavęs Salvadore nuncijus buvo popiežiaus paskirtas į Argentiną 2018 metų liepos mėnesį. Popiežius yra išsakęs mintį, kad panašaus pobūdžio Šventojo Sosto pasiuntinių susitikimai vyktų reguliariai kas trejus metus.

Kard. Versaldi apie gender klausimą: ieškome dialogo kelio

Katalikiškojo ugdymo kongregacija paskelbė dokumentą „Kaip vyrą ir moterį juos sukūrė. Ieškant dialogo kelio ugdymo gender klausimu“. Terminas „gender“ išreiškia socialiai suformuotą lytinę tapatybę, kuri, pasak kai kurių, gali nesutapti su biologine lytimi ir visai nepriklausyti nuo jos. Kardinolas Giuseppe Versaldi, kongregacijos prefektas, Vatikano naujienų tarnybai atsakė į keletą klausimų apie naujojo dokumento esmę ir tikslą.

Kun. R. Baltrušaitis: Baž­ny­čia siūlo ne­vir­tu­a­lų Die­vą ir „ne­lai­ki­nę“ ben­druo­me­nę

 

Interviu su kunigu originaliu pavadinimu „In­ter­ne­ti­nis Baž­ny­čios siū­ly­mas: ne­vir­tu­a­lus Die­vas ir „ne­lai­ki­nė“ ben­druo­me­nė“ perpublikuojamas iš laikraščio „Alytaus naujienos“. 

Nie­kas ne­pa­neigs, kad pa­sau­lis mo­der­nė­ja plin­tant so­cia­li­niams tin­klams. Mus prie ek­ra­nų pri­lip­dę nau­jau­si iš­ra­di­mai – pui­ki ga­li­my­bė gau­ti įvai­ria­pu­sės in­for­ma­ci­jos, pa­skleis­ti ži­nią, sa­ve mo­ty­vuo­ti. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čia taip pat at­ve­ria du­ris nau­jo­vėms, ir mū­sų re­gio­ne dau­gė­ja pa­ra­pi­jų, ku­rių baž­ny­čio­se per pa­mal­das žo­džiai už­ra­šo­mi ek­ra­nuo­se, nau­do­ja­mi mo­der­nūs įra­šai, ži­nio­mis nuo­lat at­nau­ji­na­mi tin­kla­la­piai. Apie ka­ta­li­kų ben­druo­me­nės so­cia­li­nę ko­mu­ni­ka­ci­ją ir jos svar­bą kal­ba­mės su Aly­taus Šv. Ka­zi­mie­ro baž­ny­čios kle­bo­nu, ku­ni­gu RYČIU BAL­TRU­ŠAI­ČIU.

Marijos slėpinys ankstyvojoje Bažnyčioje

 

Pernai popiežius Pranciškus į visuotinį kalendorių įrašė Marijos, Bažnyčios Motinos, privalomą minėjimą, paskirdamas jam antrą Sekminių dieną, taip primindamas, jog Dievo Gimdytojos slėpinys pilnatviškai sušvinta tik Bažnyčios slėpinyje. Mergelė Motina yra tobuliausias Bažnyčios narys ir Jos šventumo ikona bei pavyzdys. Trumpai apžvelgę Marijos slėpinio sampratą Naujajame Testamente (nuoroda), aptarkime jo sklaidą Ankstyvosios Bažnyčios epochoje (II–III a.).

Pranciškus: Eiti link Jėzaus – mūsų pilnatvės

 

Popiežius šiemet septintą kartą sveikino ir palaimino metinės piligrimystės Mačerata-Loretas dalyvius, patikino, kad ir jis dvasiškai dalyvauja 41 kartą rengiamoje piligrimystėje.

„Su sportbačiais ir vyskupo sutana... gražus derinys, sveikinu! Šį vakarą esu su jumis!“ – pasakė popiežius Pranciškus šeštadienio pavakare telefonu sveikindamas tūkstančius žygio Mačerata-Loretas dalyvių, jų sumanytoją 79-uosius metus einantį vyskupą emeritą Vecerrica ir kitus piligrimystėje dalyvavusius tikinčiuosius, taip pat Italijos vyskupų konferencijos pirmininką kard. Bassetti, vadovavusi piligrimystės pradžios Mišioms Mačeratoje.

Šventoji Dvasia – darna mumyse ir tarp mūsų

 

Sekmadienio rytą popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje aukojo Šventosios Dvasios atsiuntimo – Sekminių – iškilmės Mišias.

„Po penkiasdešimties neramių dienų mokiniai sulaukė Sekminių“, – sakė popiežius pradėdamas Mišių homiliją. „Jėzus prisikėlė, mokiniai džiaugėsi jį matydami ir jo klausydamiesi, valgė kartu su juo, tačiau tuo pat metu jie buvo neramūs, abejojantys ir bailūs. Tik gavę Šventąją Dvasią jie išsivadavo iš visų rūpesčių. Dabar jau jie bebaimiai, jų nebaugina persekiojimai ar net mirties pavojus, jie drąsiai skelbia Kristų visiems žmonėms.“

Kodėl per Krikštą naudojamas aliejus?

 

Kas dalyvavo Krikšto sakramente, pamena, kad jo metu net du kartus asmuo yra tepamas aliejumi – prieš ir po panardinimo/apipylimo vandenimi. Kokia šio tepimo prasmė?

Pirmiausia derėtų pažymėti, kad patepimai, kaip ir pats Krikštas, yra senos, apaštališkos kilmės. Juos Bažnyčios tėvai aprašo jau pirmaisiais amžiais. Įsigalėjo tik vienas skirtumas – jau pirmais amžiais antrasis patepimas Rytų Bažnyčioje pakeistas į patepimą krizma, t. y. kitą, Sutvirtinimo sakramentą.

Taizè bendruomenės prioro laiškas dėl išnaudojimų

Birželio 3 dieną Taizé bendruomenės vyresnysis brolis Aloyzas Prancūzijos teisėsaugai perdavė informaciją apie penkis nepilnamečių išnaudojimų atvejus, kurie susiję su trimis šios bendruomenės broliais. Šie epizodai, anot aukų, įvyko 1960 – 1990 metų laikotarpiu, du iš trijų juose minimų bendruomenės narių yra mirę prieš keliolika metų. Galima pridurti, kad pačios aukos nebuvo linkusios kreiptis į teisėsaugą, jos labiausiai norėjo būti išgirstos. Tačiau vykdant tiek Prancūzijos įstatymo reikalavimus, tiek Katalikų Bažnyčios nulinės tolerancijos išnaudojimams ir visiško skaidrumo siekį, brolis Aloyzas perdavė gautą informaciją teisėsaugai, taip pat paskelbė viešą kreipimąsi, kuris integraliai pateikiamas bendruomenės puslapyje.

Marija – pirmoji Bažnyčios charizmininkė

 

Teksto autorius tėvas Raniero‘as Cantalamessa OFM Cap. yra CHARIS dvasinis asistentas. CHARIS – tarptautinė katalikų charizminio atsinaujinimo tarnyba. Tai trečiasis iš apmąstymų, laukiant Sekminių.

Pirmąjį skaitykite čia

Antrąjį skaitykite čia

Apaštalų darbuose, išvardinęs vienuolikos apaštalų vardus, autorius toliau tęsia: „Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jo broliais“ (Apd 1, 14).

Popiežiaus interviu pakeliui iš Rumunijos

 

Kaip įprasta, grįždamas iš apaštalinės kelionės popiežius pasidalijo šviežiausiais įspūdžiais ir atsakė į keletą klausimų. Vienos Rumunijos televizijos žurnalistė paklausė Pranciškaus, ką galima pasakyti apie šeimas, kurios paliko savo vaikus ir išvyko į užsienį uždarbiauti, nes savo vaikams nori užtikrinti geresnę ateitį. Kaip žinia, milijonai rumunų uždarbiauja svetur.

Beatifikacijos Mišios Rumunijoje: „laisvė ir gailestingumas“

Trečiąją vizito Rumunijoje dieną popiežius Pranciškus vėl sugrįžo į Transilvanijos regioną kulminaciniam savo kelionės momentui – septynių kankinių beatifikacijai. Lėktuvas nugabeno Šventąjį Tėvą į Sibiu miestą, viduramžiais įkurtą saksų kolonistų, 2007-ųjų Europos kultūros sostinę, o sraigtasparnis – į Blažo miestą, kuris priklauso Albos Julijos didžiajai arkivyskupijai. Šios ganytojas yra kardinolas Lucianas Muresanas. Blažas yra istorinis katalikų centras, jame išspausdintas pirmasis katalikiškas Biblijos vertimas, čia kunigystei rengiami graikų apeigų katalikų seminaristai. Popiežius atvyko į Blažo Laisvės lauką, istorinę vietą: 1848 metais, Europos tautų budimo laikotarpiu, čia susirinko dešimtys tūkstančių rumunų, kurie reikalavo jų kaip tautos pripažinimo, laisvės ir pilietinių teisių. Kitas svarbus epizodas įvyko 1948 metų gegužės mėnesį, kai graikų katalikų tikinčiuosius subūręs komunistinis režimas pabandė juos jėga priskirti ortodoksų Bažnyčiai. Jie nesutiko, nors žinojo, jog to kaina – persekiojimas.

Nauji kunigų skyrimai: ką verta žinoti parapijiečiams?

Keletą kartų metuose vis sužinome, kad mus pasiekia žinia iš vyskupijų apie naujus kunigų skyrimus. Vieniems tai gera žinia, kitiems tenka atsisveikinti su mylimais ir ne vienerius metus parapijoje tarnavusiais kunigais. Kodėl dvasininkai skiriami pareigoms atlikti vis kitoje parapijoje? Kaip išlydėti kunigą į naują tarnystės vietą ir kaip sutikti atvykusį?

Popiežius apie smurtavimą prieš moteris, migraciją, išnaudojimą

 

Popiežius kalbėjo Meksikos medijų tinklo „Televisa“ antradienį transliuotame pokalbyje, kurį vedė žurnalistė Valentina Alazraki, daugiau kaip keturis dešimtmečius pranešanti televizijos žiūrovams Meksikoje apie popiežių, Vatikaną ir Bažnyčią. Popiežius atsakė į daug klausimų įvairiausiomis temomis, nuo abortų pasmerkimo, dvasininkų seksualinių nusikaltimų ir jų dangstymo iki smurtavimo prieš moteris.

Toliau pelnu laikome tai, kas grasina mūsų išgyvenimui

„Šiandieniniai ženklai nėra geri. Investicijos į iškastinį kurą toliau auga, nors mokslininkai mums sako, kad iškastinis kuras turi likti po žeme“, – sakė popiežius Pranciškus, kuris gegužės 27 dienos vakare atvyko į Popiežiškosios mokslų akademijos būstinėje vykusią konferenciją apie klimato kaitą, naujausius mokslinius duomenis ir politiką. Kol dar ne per vėlu, reikia bendro plano, kuris suderintų klimato mokslą su naujomis švarios energijos technologijomis ir, ypač, žmogaus orumo etika.

Popiežius: nuolankumas, drąsa, bendrystė

 

Ketvirtadienį po pietų Šv. Petro bazilikoje popiežiaus Pranciškaus aukotomis Mišiomis prasidėjo gegužės 23-28 dienomis Romoje vykstanti Caritas internationalis generalinė asamblėja.

Asamblėjos tema: „Viena šeima, vieni bendri namai“. Tarptautinės Caritas federacijos primininkas Manilos arkivyskupas kard. Luis Antonio Tagle, pristatydamas ketvirtadienį prasidėjusią asamblėją, sakė, kad suvokimas, jog visi esme vienos žmonijos šeimos nariai, gyvenantys pasaulyje, už kurį visi esame atsakingi kaip už mūsų visų bendrus namus, mus įpareigoja prisiimti atsakomybę už tuos visus žmones, kurie negali ramiai šiuose namuose gyventi – pabėgėlius, priverstus palikti savo namus dėl konfliktų, migrantus, kuriuos varo lauk iš namų stichinės nelaimės, visus žmones, kuriuos palietė kitų žmonių sukeltos krizės. Kartu su Caritas internationalis priklausiančiais nacionalinių padalinių delegatais asamblėjoje dalyvauja Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) generalinis direktorius José Graziano da Silva ir Amazonijos regiono autochtonų gyventojų teises ginančios organizacijos – Amazonijos Bažnyčios tinklo –  vadovas kard. Pedro Barreto.

Popiežius: šypsena – ramybės širdyje ženklas

 

Kaip suderinti apaštalo šv. Pauliaus patirtus sunkumus ir persekiojimus, apie kuriuos kalbama antradienio Mišių pirmajame skaitinyje, ir Kristaus dovanojamą ramybę, apie kurią girdime šios dienos Evangelijoje? Paulius buvo apsvaidytas akmenimis, išvilktas iš miesto. Jis išsigelbėjo vien dėl to, kad persekiotojai jį palaikė jau mirusiu. O štai Evangelijoje girdime Jėzaus žodžius: „Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę... Tenebūgštauja jūsų širdis ir teneliūdi!“ Kaip tai suderinti? Kaip suprasti?

Kun. A. Saulaitis SJ: mokyklos yra jėzuitų kraujyje

 

Gegužės 15 d. Vilniaus universitete vyko konferencija „Jėzuitų ugdymas siekiantiems daugiau“. Tai vienas iš renginių, kuriais jėzuitai pažymi savo misijos Lietuvoje 450 metų jubiliejų. Jėzuitai į Vilnių atvyko 1569-aisiais ir savo veiklą pradėjo nuo mokyklos – dviaukščiame name Universiteto gatvėje tilpo koplyčia, biblioteka, jėzuitų celės ir pirmosios klasės.

Vyskupas Paulius Baltakis – žmogus, kurio bijojo net KGB

Gegužės 17 dieną mirė vyskupas pranciškonas Paulius Antanas Baltakis OFM. Vyskupas pašarvotas Kauno Šv. Jurgio bažnyčioje, kurioje šiandien, gegužės 22 d., 11.00 val. aukojamos šv. Mišios ir vyskupas išlydimas į Kretingą. 15.00 val. vyks pasitikimas Kretingos bažnyčioje ir palydėjimas į senąsias miesto kapines.

Powered by BaltiCode