Pranciškus: dialoge svarbu ne vien „apie ką“, bet ir „kaip“

Tie, kurie domisi XX amžiaus Katalikų Bažnyčios istorija ir vienu svarbiausių šio periodo įvykių – Vatikano II Susirinkimu, ne kartą susiduria su Augustino Bea vardu. 1881 metų gegužę gimęs jėzuitas pirmiausia buvo Biblijos profesorius, artimas popiežių bendradarbis, prisidėjęs prie kelių enciklikų rašymo. 1959 metais popiežiaus Jono XXIII jis buvo pakeltas kardinolu, o 1960 metų birželį paskirtas pirmuoju Krikščionių vienybės sekretoriato pirmininku, ėjęs šias pareigas iki mirties 1968 lapkričio mėnesį. 1962 metų balandį įšventintas arkivyskupu.

Popiežius prašo visiškai panaikinti mirties bausmę

Popiežius parėmė tarptautinę kampaniją už visišką mirties bausmės panaikinimą. Kreipdamasis video žinioje trečiadienį į 7-jo Pasaulinio kongreso prieš mirties bausmę dalyvius Briuselyje, Šventasis Tėvas pakartojo, kad kiekvieno žmogaus gyvybė yra gėris, jo orumą būtina gerbti be išimčių. Todėl mirties bausmė yra rimtas kiekvieno žmogaus teisės į gyvybę pažeidimas.

Trečiadienio katechezė: „Teesie šventas tavo vardas“

Nuo šio trečiadienio, vasario 27 dienos, bendrosios audiencijos sugrįžta į šv. Petro aikštę: žieminis oras jau traukiasi iš Italijos ir sugrįžta šiltos dienos. Kreipdamasis į saulėta diena galėjusius džiaugtis piligrimus ir maldininkus popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie „Tėve mūsų“ maldą, apmąstydamas maldavimą: „Teesie šventas tavo vardas“.

Kard. Da Rocha: popiežius padėjo suvokti problemos rimtumą

 

Šiandien geriau suvokiame nepilnamečių išnaudojimo sunkumą, ypač jei nusikaltimus vykdė dvasininkai, taip pat labiau įsisąmoninome ir teisingumo bei pagalbos aukoms poreikį. Taip Brazilijos vyskupų konferencijos svetainėje rašo kardinolas Sergio da Rocha, Brazilijos arkivyskupas ir vyskupų konferencijos pirmininkas.

Azijos vyskupai skelbia pabėgėlių krizę prioritetu

 

Bangladeše vykusioje konferencijoje sutarta teikti koordinuotą atsaką į augančią pabėgėlių problemą.

Vasario 11-17 dienomis Bangladeše vyko Azijos vyskupų konferencijų federacijos surengtas tarptautinis seminaras dėl migrantų, pabėgėlių, persikelti priverstų žmonių, prekybos žmonėmis ir atsinaujinančios energijos problemų. Seminaras, kuriame dalyvavo apie 50 dalyvių, tarp jų – Dakos arkivyskupas kardinolas Patrick D’Rozario, 8 arkivyskupai ir kiti 11 Azijos šalių atstovai, vyko Cox Bazare, kuriame šiuo metu gyvena daugiau nei milijonas Rohinja pabėgėlių iš Mianmaro. Dalyviai lankė Kutupalongo pabėgėlių stovyklą, pristatė ataskaitas apie Katalikų Bažnyčios programas, padedančias migrantams, skirtas kovoti su prekyba žmonėmis, stiprinančias žmogaus teises.

Popiežiaus žinia gavėniai: kas tiki Dievą – myli žmones ir gerbia kūriniją

 

Žmogaus ir pasaulio istorija – tai kelionė į Kristaus mums padovanoto išganymo pilnatvę. Išganymo slėpinys, veikiantis žmogaus gyvenime, yra dinamiškas procesas, apimantis ir istoriją bei visą kūriniją. Taip rašo popiežius Pranciškus savo žinioje šių metų gavėniai, ragindamas išganymo perspektyvoje atsiminti žmogaus ir kūrinijos sąsajas, žmogaus atsakomybę už mūsų bendrus namus.

Pranciškus: technologijai reikia etikos

 

Pirmadienio ryte popiežius Pranciškus priėmė Popiežiškosios gyvybės akademijos kasmetinio suvažiavimo dalyvius, kurie diskutuoja tema „Roboetika: žmonės, mašinos ir sveikata“. Akademija taip pat mini 25 metų jubiliejų. Šventasis Tėvas dalijosi mintimis apie technologinę pažangą – ne vien robotikoje, bet ir informacinių technologijų srityje, kurioje daug kalbama apie „dirbtinio intelekto“ technologiją ir milžinišką jos pritaikymo potencialą. Dideliais žingsniais pirmyn žengia biotechnologijos, kurios pradeda ne vien stebėti, bet ir manipuliuoti smegenų procesais, susijusiais su kognityvine veikla. Tokios technologijos ne vien atsako į klausimus, ne vien sprendžia problemas, bet keičia žmonių santykius, visuomenės raidą. Todėl tai nebėra vien technologijų, bet ir etikos klausimas.

Nepilnamečių išnaudojimas yra pasaulinė problema, bet Bažnyčioje daugiau skausmo

Bus rimtai tiriamas kiekvienas nepilnamečių išnaudojimo atvejis, nes kiekvienas atvejis yra baisus. Nesąžiningų Dievo tarnų išnaudotų mažutėlių šauksmas turi sukrėsti širdis, netekusias jautrumo dėl veidmainystės ar valdžios troškimo, sakė popiežius Pranciškus po baigiamųjų susitikimo Mišių apibendrindamas pastarosiomis dienomis vykusių diskusijų rezultatus.

Popiežius: mokykimės gailestingumo kultūros ir ja gyvenkime

 

Popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienio susitikime kvietė gerai įsisąmoninti šventus Jėzaus žodžius: darytike gera nelaukdami atsilyginimo, visur liudykite meilės pergalę.

Sekmadienio vidudienį po Mišių su viso pasaulio episkopatų pirmininkais popiežius „Viešpaties Angelo“ maldos apmąstyme priminė krikščionišką pareigą daryti gera nelaukiant atlyginimo. Visur liudykite meilės pergalę, pasakė popiežius Pranciškus. Pasak Šventojo Tėvo, Jėzaus žodžiai yra aiškūs, krikščionis privalo mylėti savo priešus: „Jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus“.

Popiežius: radikaliai atmesti bet kokią išnaudojimo formą

 

Popiežius per sekmadienio vidudienio maldos susitikimą kalbėjo apie Vatikane pasibaigusį vyskupų susitikimą „Mažamečių apsauga Bažnyčioje“. Susitikime dėl visus žemynus liečiančios dvasininkų seksualinio nepilnamečių išnaudojimo problemos dalyvavo popiežius ir į Romą jo sušaukti Bažnyčios patriarchai, episkopatų pirmininkai, Rytų Katalikų Bažnyčių vadovai, vienuolijų vadovai ir vadovės, Romos kurijos nariai.

Išnaudojimo aukų žaizdos – pirmasis tikėjimo išpažinimas

 

Kaip mums išpažinti savo tikėjimą į Kristų, kai užmerkiame akis visoms išnaudojimo atvertoms žaizdoms? Manilos arkivyskupas kardinolas Antonio Tagle iškėlė šį klausimą įvadiniame vyskupų susitikimo dėl nepilnamečių apsaugos Bažnyčioje pranešime–apmąstyme. Kardinolas kreipėsi į susitikime dalyvaujančius du šimtus vyskupų iš viso pasaulio, kelias dešimtis vienuolijų vyresniųjų ir Romos kurijos kardinolų, taip pat į popiežių Pranciškų.

Ketvirtadienio rytą prasidėjo susitikimas dėl nepilnamečių apsaugos

 

Visų dalyvių bendra malda ir trumpu popiežiaus Pranciškaus sveikinimu ketvirtadienio rytą prasidėjo iki sekmadienio vyksiantis susitikimas dėl nepilnamečių apsaugos, į kurį pakviesti visų vyskupų konferencijų vadovai.

Prieš pirmąją susitikimo dieną numatytus Manilos, Maltos ir Bogotos arkivyskupų pranešimus susitikimo dalyviams buvo rodomi penkių nukentėjusiųjų liudijimų įrašai. Penki asmenys, moterys ir vyrai iš penkių kontinentų, prieš kameras pasakojo savo skausmo istorijas.

Vienuolijų vyresniųjų pareiškimas: nulenkiame iš gėdos galvas

 

Susitikime dėl nepilnamečių apsaugos Vatikane dalyvaus dvidešimt du vyrų ir moterų vienuolijų atstovai. Kaip žinia, vienuolijoms priklauso daugybė mokyklų, kai kuriais atvejais šimtamečių, ir socialinių centrų, kuriuose buvo padedama daugybei atstumtų, pamestų, niekam nereikalingų vaikų. Ir šiuo metu vienuolijos rūpinasi daugybe vaikų, kai kuriais atvejais išgyvenusių be galo daug, pabuvusių vergais ar kareiviais. Iš kitos pusės, kaip rodo parengtos ataskaitos apie keletą pastarųjų dešimtmečių, seksualinis vaikų išnaudojimas neaplenkė ir vienuolinių mokyklų, darželių, ligoninių. Yra labai skaudžių atvejų, kai jose dirbusių kunigų, vienuolių ar pasauliečių išnaudojimas truko daug metų, palietė dešimtis vaikų ir nebuvo laiku sustabdytas.

Mistikas – žmogus, patyręs Dievą

„Visuomenėje galima sukurti tokią tvarką, kad ir aklas kirminas pasieks žolės stiebelio viršūnę, nes aplinkui jį tiesiog yra daug į dangų kylančios žolės. Tačiau šiuolaikinėje visuomenėje aukšti žolės stiebai yra retenybė, tad aklai rėpliojant belieka judėti dirvos paviršiumi ar leistis į didesnes ar mažesnes įdubas. Kai aplinkoje jau niekas nebyloja apie gyvą tikėjimą, belieka sąmoningai ieškoti aukštyn kylančio žolės stiebo“, – teigia vertėja JŪRATE MICEVIČIŪTE, pristatanti Salvadoro Roso García knygą „Dievo patirtis gyvenimo viduryje“, išleistą Katalikų pasaulio leidinių. Kas yra krikščioniškoji mistika ir kodėl Dievo patirties ieškojimas, anot t. Salvadoro, yra vienintelis būdas išlikti krikščionimi?

Bendroji trečiadienio audiencija: „Tėve mūsų, kuris esi danguje“

 

Pradedant bendrąją trečiadienio audienciją Vatikane buvo perskaitytos eilutės iš pranašo Izaijo knygos: „Bet Zionas sako: „Paliko mane Viešpats, užmiršo mane Dievas“. „Ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešvelni savo įsčių sūnui? Net jeigu ji ir užmirštų, aš tavęs niekad neužmiršiu. Štai! Įrėžiau tavo vardą savo rankos delne (Iz 49, 14–16). Atsispirdamas nuo šių eilučių popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie Viešpaties maldą, komentuodamas eilutę „Tėve mūsų, kuris esi danguje“. Kiekviena malda, pabrėžė Šventasis Tėvas, turi „įžengti“ į Dievo tėvystės slėpinį.

Stebuklinga Mišių dėžutė

 

Straipsnis skelbtas vasario mėnesio „Artumos” numeryje.

Sekmadienį prieš šv. Mišias savo šešiamečiui padaviau medinę dėžutę su užrašu: „Šventų Mišių dėžutė“. Atvėrę ją, trumpai kartu aptarėme dėžutės turinį. „Stebėk kunigą ir dėliok tai, kas vyks prie altoriaus“, – pasakiau sūnui. Mano nuostabai, vaikas iškart suprato, ką reikia daryti su visais dėžutėje esančiais daikteliais. Per Mišias, aktyviai stebėdamas įvykius prie altoriaus, sūnus juos atkartojo savo nepaprastoje dėžutėje. Jokių pastabų, jokio triukšmo – jis buvo aktyviai įsitraukęs į Mišių eigą. Apie šį stebuklą kalbuosi su jo sumanytoja, tikybos mokytoja ir katechete, trijų vaikų mama Indre AUŠROTIENE.

Popiežius: brolystė gražesnė už karą

 

Popiežius piligrimams iš Benevento palinkėjo atminti savo kraštiečio šv. Pijaus iš Pietrelčinos dorybes: tvirtą tikėjimą į Dievą, nepalenkiamą dangiškosios tikrovės viltį, dosnų pasiaukojimą žmonėms, ištikimybę Bažnyčiai, kurią jis visa širdimi mylėjo nepaisant visų jos problemų ir priešiškumų.

Popiežius: meilės alkis nėra tuščias

 

Pradedant bendrąją trečiadienio audienciją Vatikane buvo perskaitytos eilutės iš pranašo Izaijo knygos: "Bet Zionas sako: „Paliko mane Viešpats, užmiršo mane Dievas“. „Ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešvelni savo įsčių sūnui? Net jeigu ji ir užmirštų, aš tavęs niekad neužmiršiu. Štai! Įrėžiau tavo vardą savo rankos delne (Iz 49, 14-16). Atsispirdamas nuo šių eilučių popiežius Pranciškus tęsė katechezių ciklą apie Viešpaties maldą, komentuodamas eilutę „Tėve mūsų, kuris esi danguje“. Kiekviena malda, pabrėžė Šventasis Tėvas, turi „įžengti“ į Dievo tėvystės slėpinį.

Vyskupų susitikimo dėl nepilnamečių apsaugos programa

Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio (vasario 21–24) vyksiančiame susitikime dėl nepilnamečių apsaugos dalyvaus 190 visai Bažnyčiai atstovausiančių vyskupų.

Popiežius Pranciškus pakvietė visus vyskupų konferencijų vadovus. Dalyvaus 114 vyskupų konferencijų pirmininkų iš visų kontinentų (36 iš Afrikos, 24 iš Pietų ir Šiaurės Amerikos, 18 iš Azijos, 32 iš Europos, 4 iš Okeanijos). Į susitikimą taip pat atvyks 14 katalikiškųjų Rytų Bažnyčių vadovų, 15 vyskupų ordinarų nepriklausančių vyskupų konferencijoms, 12 vyrų vienuolijų vadovų, 3 moterų vienuolijų vadovės, 10 Šventojo Sosto dikasterijų prefektų, 4 kitų Romos kurijos institucijų vadovai, 5 Kardinolų patarėjų tarybos nariai,  5 kiti asmenys (moderatorius ir susitikimo organizatoriai). Bendras dalyvių skaičius – 190. Visuose susitikimuose dalyvaus ir popiežius Pranciškus.

Kardinolas B. Cupich: ačiū išnaudojimo aukoms už drąsą

 

„Aukų drąsa mums padėjo vykdyti šį sumanymą. Tai motyvas, dėl kurio Šventasis Tėvas sušaukė šį susitikimą. (Popiežius) taip pat pasirūpino ir detalėmis: labai pabrėžė, kad šiame susitikime kalbėtume apie vaikus, mes turime suteikti balsą tiems, kurie neturi balso. Jis žino, kad yra kitų iššūkių, tačiau darbas, kurį čia atliekame, ir būdas, kuriuo atliekame, padės išspręsti ir kitas problemas. (...) Paprašiau dalyvius prieš atvykstant susitikti su aukomis, su išgyvenusiais“, – sakė kardinolas iš Jungtinių Amerikos Valstijų Blase Cupich, Čikagos arkivyskupas, vienas iš Susitikimo dėl nepilnamečių apsaugos organizatorių. – „Manau, kad svarbu, jog visi širdyje neštų aukų skausmą, kurį jos jaučia kiekvieną dieną. Tai mums padės išlaikyti sutelktą dėmesį“. Galima pridurti, kad kiekvieną susitikimo dieną pradės įrašytas ar gyvas išnaudojimo aukos liudijimas.

Tikėjimo manifestas

 

Buvęs Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas kardinolas Gerhardas Mülleris paskelbė „Tikėjimo manifestą“, kuriuo, anot kardinolo, reaguojama į Bažnyčioje didėjančią sumaištį dėl mokymo apie tikėjimą. G. Mülleris ragina Bažnyčios lyderius atlikti savo kaip ganytojų pareigą skelbti Apreiškimo tiesą ir vesti tikinčiuosius išganymo link. Vasario 8 d. septyniomis kalbomis paskelbtame dokumente, remdamasis Katalikų Bažnyčios katekizmo autoritetu, kardinolas pristato Bažnyčios mokymą klausimais, kuriais pastaraisiais metais iš įvairių vyskupų buvo galima išgirsti skirtingų interpretacijų. Iš anglų kalbos vertė Milda Vitkutė.

Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Šv. Konradas iš Piacenzos

Vasario 19 d. minime šv. Konradą iš Piacenzos.

Konradas gimė 1290 m. Piacenzoje, kilmingoje šeimoje. Būdamas jaunas vedė dvarininko dukterį Eufroziną. Jis mėgo sportą ir buvo aistringas medžiotojas. Vieną kartą medžiojant žvėris pasislėpė tankiame pomiškyje. Konradas liepė savo palydovams padegti bruzgyną, kad priverstų žvėrį išlįsti. Deja, vėjas nunešė liepsnas į netoliese buvusį javų lauką, sunaikino visą derlių ir greta augusį didelį mišką. Piacenzos gubernatorius iškart išsiuntė ginkluotus vyrus sulaikyti padegėjų.

Be formacijos tikėjimas yra kaip namas ant smėlio

Kai t. RENO MARIJA CSJ (Renaud-Marie) buvo atsiųstas į Lietuvą padėti atkurti Vilniaus kunigų seminariją, jam buvo vos 29 metai. Niekas nesitikėjo, kad pamatysime jį tokį jauną. Kaip ir kiti broliai joanitai, jis seminarijoje dėstė, buvo dvasios tėvas, tačiau kartu nebyliai stengėsi išmokyti klierikus daugelio kitų svarbių dalykų. Šv. Jono broliai arkyviskupo A. J. Bačkio prašymu buvo atsiųsti su specialia misija: padėti Bažnyčiai atsinaujinti, kuriant Vilniaus kunigų seminariją.

Powered by BaltiCode