Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Kun. S. Stumbra: „Kunigystės pašaukimas sunkus tada, kai jis nereikalingas“

„Beveik 17 metų esu kunigas – džiaugiuosi, kad tai netapo „darbu“, netapo „hobiu“ – džiaugiuosi, kad man kunigystė yra gyvenimas“, – kalba Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius, relig. ir muz. m. mgr., soc. m. dr. kun. Saulius Stumbra. Anot jo, svarbiausia nepamiršti pagrindinio uždavinio – tarnauti Bažnyčiai, ruošiant ateities kunigus. Kun. S. Stumbra buvo vienas pirmųjų Telšių kunigų seminarijos seminaristų, o nuo 2018-ųjų tapo jos rektoriumi. Apie studijavimą seminarijoje rektorius atsiliepia šiltai: „Klierikavimo metus prisimenu labai šviesiai – mes degėme idealizmu – gal todėl buvo ne taip svarbu, kad gyvenimo sąlygos nekokios ir maistas prėskas – degėme troškimu būti kunigai.“

JAV vyskupai: būtina visiškai atsisakyti branduolinio ginklo

JAV vyskupai pakartojo savo prieš beveik tris dešimtmečius paskelbtą kreipimąsi dėl branduolinio ginklo, primindami valstybių moralinę pareigą ženkliai sumažinti turimus arsenalus, kad būtų galima jų visiškai atsisakyti. Kreipdamiesi į visas branduolinį ginklą turinčias valstybes, pirmiausia į savo krašto vyriausybę, JAV katalikų vyskupai padėkojo popiežiui Pranciškui už tai, kad jis primena branduolinio nusiginklavimo būtinumą.Vyskupai penktadienį Vyskupų konferencijos tarptautinio teisingumo ir taikos komisijos pareiškimu kreipėsi į JAV vyriausybę, ją kviesdami atnaujinti savo įsipareigojimą „kurti pasaulio taiką ir teisingumą, paremtą ne branduolinio sunaikinimo baime ar grasinimu, bet teisingumu ir žmonijos solidarumu“.

Kardinolas M. Czerny: reikia daugiau drąsos ir kūrybingumo

Užbaigdamas pernai spalio mėnesį vykusį Amazonijai skirtą Sinodą popiežius pažadėjo iki metų pabaigos paskelbti jo darbus apibendrinantį posinodinį paraginimą. Šventasis Tėvas pažadą ištesėjo, nes jau praėjusių metų gruodžio 27 dieną dokumentas buvo atiduotas galutinei peržiūrai ir netrukus pradėta jį versti į kitas kalbas, sakė Vatikano radijui kardinolas Michael Czerny, buvęs pernai vykusio Sinodo ypatingasis sekretorius. Jis taip pat dalyvavo trečiadienio rytą vykusiame popiežiaus apaštališkojo paraginimo „Querida Amazonia“ pristatyme.

Pasitikėk manimi ir...

Jėzaus sieloms: Kodėl jūs susipainiojate nerimaudami? Leiskite, kad aš pasirūpinčiau jūsų reikalais, ir viskas nurims. Iš tiesų jums sakau, kad kiekvieno tikro, aklo, visiško man atsidavusio akto efektas būna toks, kurio trokštame, ir tai išsprendžia visas spygliuotas situacijas.

Man atsiduoti – tai nereiškia nertis iš kailio, susijaudinti ir nusivilti, o po to tik į mane kreiptis nerimastinga malda, kad aš jumis sekčiau, pakeičiant nerimavimą į maldą. Atsiduoti reiškia: užverti tyliai sielos akis, nukreipiant mintis nuo kamuojančių dalykų, sugrįžti prie manęs iš naujo, kad tokiu būdu tik vienas aš veikčiau, sakydami: tuo pasirūpink Tu. Atsidavimui esminiai priešingas yra susirūpinimas, nerimavimas ir noras galvoti apie fakto pasekmes.

Pasaulinė ligonių diena Lurde

Pasaulinės ligonių dienos, kuri pirmą kartą buvo švęsta 1993 metais, įsteigimo laiške popiežius Jonas Paulius II ją susiejo su Lurdo Dievo Motinos liturginiu minėjimu vasario 11-ąją dieną.

Popiežiaus audiencijoje – Kolumbo riteriai

Popiežius pirmadienio priešpietį audiencijoje priėmė Kolumbo riterių narius, dalyvaujančius organizacijos karitatyvinės veiklos Romoje pradžios šimtmečio sukakties piligrimystėje, atskirai susitiko su Kolumbo riterių vyriausiuoju riteriu prof. Carl A. Andersonu. Pranciškus padėkojo už liudijamą artumą stokojantiesiems ir persekiojamiems dėl tikėjimo, kaip ir už besąlygišką ištikimybę apaštalo Petro įpėdiniui.

Kaip Jėzaus mokinys gyvena ir liudija?

Sekmadienio vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus komentavo plačiai žinomą Evangelijos palyginimą apie tai, kad jo mokiniai turi būti druska ir šviesa. Šiais simboliniais įvaizdžiais Viešpats nurodo, kaip jo mokiniai turi gyventi ir liudyti.

Mąstymas: „Išmintis“

„Žmogui galimi trys keliai išmintingai elgtis: pirmasis – susimąstant; antras – sekant ką nors (tai lengviausia); trečias – per gyvenimo patirtį (tai sunkiausias ir skausmingiausias išminties radimo kelias“. (Konfucijus)

Leonardo Sandri: mokytis iš šv. Agotos kaip dovanoti gyvenimą

„Visuomenė privalo budėti, kad visada būtų ginamas moters vaidmuo, niekuomet neleisti moters žeminimo vulgariais ir smurtą kurstančiais žodžiais“, – pasakė kardinolas Leonardo Sandri trečiadienį pietinės Sicilijos Katanijos mieste, kur vadovavo miesto globėjos šv. Agotos liturginiam minėjimui, šventųjų Mišių aukai ir procesijai su šventosios kankinės relikvijomis.

Popiežius: pasaulio nelygybės problemos yra išsprendžiamos

Popiežius Pranciškus trečiadienį paragino nepasiduoti nevilčiai pasaulio nelygybės akivaizdoje. Pasak Pranciškaus, pasaulio nelygybės problemos yra išsprendžiamos, problema nėra išteklių stoka. Popiežius kalbėjo trečiadienį Popiežiškosios socialinių mokslų akademijos konferencijoje apie naujas solidarumo formas.

Patriarchas Baltramiejus. Religijos vaidmuo nėra antraeilis

„Šiandien susiduriame su greitai kintančiu pasauliu, kuriame daug neregėtų pokyčių ir naujų iššūkių. Sprendžiant šias situacijas, kokia turėtų būti religijų laikysena? Kaip jos galėtų geram panaudoti savo vertingą dvasinį paveldą, gilias antropologines žinias ir filantropines vertybes?“ – klausė Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramiejus, vienas iš Arabų žiniasklaidos forumo Abu Dabyje svečių, pakviestų minėti Deklaracijos apie žmogiškąją brolybę pasirašymo lygiai prieš metus sukaktį.

Pasiaukojimo vertė ir džiaugsmas

Evangelistas Lukas pasakoja apie Betliejaus Kūdikio paaukojimą Jeruzalės šventykloje. Juozapas ir Marija vykdė tai, ko reikalavo Įstatymas: paaukoti pirmagimį vaikelį Dievui ir ta proga šventovei palikti auką. Dievo Dvasios paragintas senelis Simeonas atėjo į šventyklą ir pasitiko Jėzaus gimdytojus; paėmęs Kūdikį ant rankų jis džiaugsmingaišlovino Dievą, kad jam buvo leista pamatyti pasaulio Gelbėtoją, tapsiantį pagonims šviesa ir Izraelio tautos garbe (plg. Lk 2). Ta proga Simeonas motinai Marijai pasakė pranašiškus žodžius: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui. Jis bus prieštaravimo ženklas, – ir tavo pačios sielą pervers kalavijas“ (Lk 2, 34–35).

Popiežius sekmadienio vidudienį: pašvęstieji – Bažnyčios turtas

Sekmadienio vidudienį kreipdamasis į „Viešpaties Angelo“ maldai Šv. Petro aikštėje susirinkusius piligrimus ir romiečius, popiežius priminė, kad šią dieną, minėdama Jėzaus paaukojimą Jeruzalės šventykloje, Bažnyčia dėkoja Dievui už jam gyvenimą pašventusius vienuolius. Ištikimai sekdami Kristų ir gyvendami pagal Evangeliją, pašvęstieji yra labai brangus Bažnyčios turtas, sakė Pranciškus.

Mąstymas: Ką tu matai?

Vieną dieną senovės Graikijos išminčius buvo paklaustas vieno iš savųjų mokinių: „Kodėl prašai, kad tie, kurie nori tapti tavo pasekėjais, pažvelgtų į šį tvenkinį ir tau pasakytų ką matą?“ „Tai – labai paprasta“, – „Tam, kad išgirsčiau jų atsakymą: jei man pasako, kad tvenkiny mato plaukiojančias žuvis, juos priimu; jei man sako, kad mato savo veidą, jų nepriimu; kadangi tai yra ženklas, kad yra įsimylėję į save pačius“.

Popiežius: civilizuota visuomenė gina kiekvieno žmogaus gyvybę

Krikščioniškasis mokymas – tai ne griežta ir savyje užsidariusi doktrina ir ne kartu su laikų kaita kintanti ideologiją, bet dinamiška tikrovė, kuri, būdama ištikima savo pagrindui, iš kartos į kartą vis atsinaujina, skelbdama prisikėlusį Jėzų Kristų, sakė popiežius Pranciškus, ketvirtadienio rytą audiencijoje priimdamas į kasmetinę plenarinę sesiją susirinkusius Tikėjimo mokymo kongregacijos narius.

Popiežius: Dievo Žodis mus veda į gilumą

Po metų, Dievo Žodžio sekmadienis bus švenčiamas sausio 24 dieną. Šią naują kasmetinę šventę įvedė popiežius Pranciškus nurodydamas ją minėti kasmet trečiąjį eilinį metų sekmadienį. Romos vyskupijoje sausio 26 dieną pirmą kartą švęstą Dievo Žodžio sekmadienį, be popiežiaus vadovautų Mišių Šv. Petro bazilikoje, vyskupijos tikintieji savanoriai vienoje Romos senamiesčio bažnyčioje pakaitomis skaitė visą Morkaus Evangeliją.

„Aš esu kelias“

Prieš išeidamas į savąją Tėvynę, Kristus norėjo savo mokiniams nurodyti kryptį, kurios jie turėtų laikytis tolimesniame gyvenime, nusakyti tikslą ir palikti ženklus – todėl jis jiems ir pasakė: „Kur aš einu – jūs žinote kelią!“ Tomas jam sako: „Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią?“

Popiežius: atsiminkime, kad netaptume abejingi

Sausio 20 dieną popiežius Pranciškus priėmė Simono Vyzentalio centro delegaciją. Pasak popiežiaus, kova su bet kokia antisemitizmo, rasizmo ir mažumų neapykantos forma dera su Šventojo Sosto troškimu, kad būtų gerbiamas kiekvieno asmens orumas, nepriklausomai nuo kilmės, religijos ir socialinio statuso.

Kaip elgtis bažnyčioje?

Bažnyčia – pakrikštytųjų namai. Pastatas gavo vardą nuo bendruomenės, kuri čia renkasi, vardo. Krikščionys čia mokosi ir stiprinasi, kad pajėgtų būti tuo, kuo turi būti. Tačiau nūdien dažnas užsukęs į bažnyčią nežino, kaip čia elgtis – kada galima sėdėti, kada stovėti, o kada reikia klauptis...

Pirmieji pranciškonai kankiniai

Sausio 16 d. prisimename pirmuosius pranciškonų kankinius, vadinamus Maroko kankiniais.

1219 metais, gavę šventojo Pranciškaus palaiminimą, broliai Berardas, Petras, Adjutas, Akuras, Odas ir Vitalis paliko Italiją ir išvyko skelbti Evangelijos Maroke. Keliaujant per Ispaniją, susirgo Vitalis ir broliai tęsė misiją be jo. Nuvykę į musulmonų kraštą jie pamokslavo turgaus aikštėse. Netrukus mažesniuosius brolius suėmė ir įsakė išvykti iš šalies, tačiau jie atsisakė.

Pietų Sudanas. Žingsnis link taikos artina popiežiaus kelionę

Sausio 13 dieną Romoje žengtas žingsnis link taikos Pietų Sudane. Šv. Egidijaus bendruomenei tarpininkaujant pirmą kartą susitiko visų šios vienos iš jauniausių pasaulio valstybių politinių jėgų atstovai ir pasirašė deklaraciją, kuria įsipareigojo siekti taikos.

2018 metais buvo pasirašytas taikos susitarimas tarp valdžioje buvusių jėgų ir dalies opozicijos, tačiau kita opozicijos dalis tuo metu susitarimo neparėmė. Šį kartą prisidėjo ir ji.

Powered by BaltiCode