Pranciškoniškosios šeimos šventieji. Pal. Jonas Dunsas Škotas

Palaimintasis Jonas Dunsas Škotas buvo žymiausias XIV a. pradžios dėstytojas Kembridžo, Oksfordo ir Paryžiaus universitetuose. Jis ne tik turėjo vieną skvarbiausių protų pasaulio istorijoje, bet taip pat buvo nuolankus mažesnysis brolis ir šv. Pranciškaus sekėjas.

Gimė 1266 metais Škotijoje, airių šeimoje, pirmąjį išsilavinimą gavo iš savo dėdės pranciškono, tėvo Elijo Dunso. 1291 metų kovo 17 dieną Dunsas Škotas buvo įšventintas kunigu. Vėliau jis aštuonerius metus tęsė studijas Paryžiaus ir Oksfordo universitetuose, o 1301 m. pradėjo pats dėstyti Kembridže, o kitąmet ir Sorbone, Paryžiuje.

Popiežius jėzuitams: visuomet ginkite stokojančiuosius

Jėzaus draugijos Socialinio ir ekologinio teisingumo sekretoriatas mini trisdešimtuosius metus. Sukakties proga Romoje šiomis dienomis surengtas antrasis sekretoriato suvažiavimas, kurio dalyvius, apie du šimtus jėzuitų socialinio, ekologinio teisingumo ekspertų iš visų pasaulio, audiencijoje priėmė popiežius Pranciškus.

Popiežiaus knyga – interviu užbaigiant misijų mėnesį

Šių metų spalis buvo paskelbtas ypatinguoju misijų mėnesiu. Šia proga Vatikano leidyklą kartu su italų Šv. Paulius leidykla išleido knygą – italo žurnalisto Gianni Valente ilgą interviu su popiežiumi Pranciškumi „Be Jo mes nieko negalime. Pokalbis apie buvimą misionieriumi dabartiniame pasaulyje“.

Popiežius paragino gyvenimą suderinti su Jėzaus troškimais

Popiežius Pranciškus pirmadienio priešpietį aukojo šv. Mišias Šv. Petro bazilikoje už kardinolus ir vyskupus, mirusius nuo praėjusių metų Vėlinių. Popiežius su tikinčiaisiais meldėsi už trylika kardinolų ir 147 vyskupus. Tarp jų – gegužės 17 dieną miręs Egaros titulinis vyskupas pranciškonas Paulius Baltakis, buvęs atsakingas už užsienyje gyvenančių lietuvių katalikų sielovadą.

Lietuvos vyskupai: organų donorystė – meilė ir dosnumas

Daugeliu progų maldoje prisimename tuos, kurie savo pasirinkimais ir darbais liudija pagarbą Dievo mums suteiktai ypatingai – gyvybės – dovanai. Viena iš nuostabių galimybių prisidėti prie gyvybės puoselėjimo yra transplantacija ir donorystė, leidžianti dovanoti gyvenimą kitam asmeniui.

Labiausiai saugoma Bažnyčios paslaptis

Šalyse, kur tiriami nepilnamečių seksualinio išnaudojimo bei tokių nusikaltimų dangstymo atvejai Katalikų Bažnyčioje, daug pastangų dedama, siekiant įgyvendinti priemones, kurios turėtų užkirstų kelią išnaudojimui bei jo dangstymui ateityje. Nemažai tokių priemonių įgyvendina ir pati Katalikų Bažnyčia (pvz., kanonų teisės pakeitimai, informacijos rinkimas bei sisteminimas, mokymai dvasininkams ar dirbantiems bažnytinėse institucijose ir pan.). Valstybinės institucijos taip pat ieško būdų, kaip užkirsti kelią seksualiniams nusikaltimams Bažnyčioje. Tik, deja, numatant apsaugos mechanizmus, ne visada atsižvelgiama į čia galiojančius įstatymus, t. y. kanonus, ir dėl to, tikėtina, kad priemonės ne tik neveiks, bet gali iš esmės pažeisti religijos teises.

Zachiejaus pamoka

31 eilinio sekmadienio homilija

Evangelistas Lukas yra aprašęs (Lk 19,1-10) netikėtą Jėzaus susitikimą su muitininku Zachieju. Jėzus per Jerichą keliavo į Jeruzalę ir jį lydėjo daug žmonių. Ne visi galėjo prieiti ir išarčiau pamatyti Galilėjos Mokytoją. Muitininkui Zachiejui rūpėjo pamatyti Jėzų, apie kurį, tikriausiai, buvo daug ką girdėjęs, bet situacija rodėsi beviltiška: žmonių buvo daug, o jis pats žemo ūgio. Švystelėjo mintis įsilipti į šilkmedį, pro kurį praeis Jėzus. Vyro pastanga buvo tiesiog apvainikuota: jis ne tik pamatė Jėzų, bet ir sulaukė jo kaip svečio savo namuose. Jėzus paliepė: „Zachiejau, greitai lipk žemyn! Man reikia šiandien apsilankyti tavo namuose“.

Popiežius: kas vengia mirties temos, tas pats jau pradėjęs mirti

Popiežius Pranciškus pasiuntė video žinią Meksikoje savaitės pradžioje vykusiam tarptautiniam jaunimo susitikimui, kurį surengė mokyklų tinklas Scholas occurrentes. Jam priklauso tūkstančiai valstybinių, privačių ir konfesinių mokyklų ir ugdymo institucijų daugelyje šalių. Susitikime dalyvavo 250 jaunimo atstovų iš viso pasaulio.

Milžiniška minia šventųjų

Visų šventųjų šventės homilija

Lapkričio mėn. 1 – ąją dieną katalikiškas pasaulis švenčia Visų šventųjų iškilmę. Katalikų Bažnyčioje šalia Jėzaus Kristaus ir Švč. M. Marijos kulto labai svarbią vietą užima šventųjų kultas. Šventųjų nestatome vienoje eilėje su Jėzumi, bet juos gerbiame, kaip žmones, leidusius Evangelijai nušviesti jų gyvenimą ir atsiliepusius į kvietimą: „Būkite tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“.

Fariziejus ir muitininkas

  Jėzaus pasakojimas apie fariziejų ir muitininką suteikia galimybę pamąstyti, kaip mes save vertiname ir kaip mus vertina Dievas.

Fariziejus apie save buvo geriausios nuomonės, kadangi priklausė tautos elitui: buvo išsilavinęs, žinojo Šventąjį Raštą, be to reguliariai pasninkavo, lankė šventyklą ir sąžiningai jai skirdavo dešimtinę. Jis išdidžiai žvelgė į šalia besimeldžiantį muitininką, kuris, kaip fariziejui atrodė, buvo vertas didžiausios paniekos.

Ką jėzuitai Lietuvoje nuveikė per 450 m.

Šią dieną, prieš 450 metų, prasidėjo jėzuitų misija Lietuvoje. Ta proga siūlome prisiminti istoriko Liudo Jovaišos tekstą apie svarbiausius jėzuitų darbus mūsų šalyje.

Pirmasis jėzuitas Lietuvos sostinę Vilnių pasiekė dar 1555 m. spalio 28 dieną. Tačiau senas Ignaco Lojolos bendražygis ispanas Alfonsas Salmeronas čia neištvėrė nė dviejų mėnesių ir netrukus savo bičiuliui ir vyresniajam pranešė: „durys, į kurias beldžiame, pernelyg stipriai uždarytos, kad būtų galima pasiekti kokių nors vaisių“.

Sinodo uždarymo Mišios. Prašykime malonės girdėti vargstančiųjų balsą

Sekmadienio rytą Šv. Petro bazilikoje buvo aukojamos Amazonijai skirto Vyskupų sinodo uždarymo Mišios. Kartu su popiežiumi koncelebravo Sinodo tėvai – daugiau kaip pusantro šimto vyskupų. Homilijoje popiežius kalbėjo apie tris personažus, kuriuos mini šios dienos Žodžio liturgijos skaitiniai, ir apie tris maldos būdus – vargšo maldą, apie kurią kalbama pirmajame skaitinyje, ir fariziejaus bei muitininko maldas, apie kurias Jėzus kalba Evangelijoje.

Katalikai ir sikhai: brolystė – taikos kelias religijoms ir tautoms

Religijoms kaip niekad svarbu atsisakyti įtarimų, nepasitikėjimo, neapykantos ir smurto tamsos ir išeiti į brolystės, draugystės ir bendrystės šviesą. To trokšta Katalikų Bažnyčia, siekdama kurti nuoširdaus bendradarbiavimo ir draugystės ryšius su visų religijų atstovais, pasakė kardinolas Ayuso Guixot sveikindamas sikhų religijos atstovus, Romoje spalio 22 dieną dalyvavusius tarpreliginiame suvažiavime sikhizmo steigėjo Sri Guru Nanka Dev Ji gimimo 550 metų sukakties proga. Suvažiavimo dalyviai praėjusį trečiadienį dalyvavo popiežiaus bendrojoje audiencijoje, jos metu įvyko sikhų religijos lyderių susitikimas su Pranciškumi.

Šv. Benediktas Nursietis – Europos dvasinės vienybės globėjas

Bažnyčia nuo seniausių laikų pripažįsta ypatingus šv. Benedikto Nursiečio ir jo brolių benediktinų nuopelnus plečiant ir tvirtinant krikščionišką tikėjimą, tapusį Europos žemyno vienybės dvasiniu pamatu. Šv. Benediktas Nursietis – taikos pasiuntinys, vienybės ugdytojas, civilizacijos mokytojas, Kristaus religijos skelbėjas ir monastinio gyvenimo Vakaruose kūrėjas. Taip Benediktą Nursietį pavadino Paulius VI, 1964 metais skelbdamas jį pirmuoju ir pagrindiniu Europos globėju.

Pakrikštyti ir siunčiami

Misijų sekmadienis kviečia mus pamąstyti apie savo krikščioniškąją tapatybę: kas mes esame ir kąturime veikti.

Esame ne tik savo tėvų, bet ir Dievo vaikai. Dievas per tėvus mums padovanojogyvenimą. Apdovanojęs protu ir laisva valia pakvietė mus viešpatauti kūrinijai ir paskui per visą amžinybę gyventi jo šviesoje. Deja, žmogus leidosi būti piktosios dvasios suvedžiotas:panašus į dievus, žinantis gera ir bloga.

Kardinolo Sigito Tamkevičiaus Padėkos šv. Mišių homilija arkikatedroje

Šventųjų Mišių Dievo žodis (Rom 4, 13–18) mūsų dėmesį kreipia į tikėjimo dovaną ir kaip tikėjimo pavyzdį rodo Abraomą, kuris patikėjo Dievu, kai nebuvo jokios vilties. Dievas buvo pažadėjęs Abraomui, kad iš jo kils didelė ainija, kurios nebus galima suskaičiuoti, tačiau netrukus paprašė, kad paaukotų savo viengimį sūnų Izaoką. Koks stiprus turėjo būti Abraomo tikėjimas, kad pasitikėtų Dievu, kai jam paliepė paaukoti vienintelį sūnų.

Garbės slėpiniai išėjusiems atminti su giedotojų grupe „De profundis

Lapkričio 1 d. 17 val. pasitinkant visų išėjusiųjų Amžinybėn dieną – Vėlines, gedulinio giedojimo grupės „De profundis” nariai Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje mirusiųjų atminimą pagerbs ir už juos melsis šimtmečių gelmes siekiančia tradicine malda – giedodami Švč. Jėzaus Vardo rožinį. Bus giedama trečioji rožinio dalis – Garbės slėpiniai. Vėlinėms skirtame maldos ir susikaupimo vakare taip pat dalyvaus skaitovas – Nacionalinio Kauno dramos teatro aktorius Henrikas Savickis, kuris maldų ir giesmių pynę prasmingai papildys refleksijai ir susikaupimui skatinančiais tekstais.

Popiežiaus Pranciškus. Klerikalizmas yra iškrypimas

„Klerikalizmas yra tikras iškrypimas Bažnyčioje. Ganytojas eina kaimenės priešakyje ir rodo kelią, atsistoja viduryje jos ir stebi, kas dedasi jos viduje, taip pat gale kaimenės, kad įsitikintų, jog niekas nebuvo paliktas. Tuo tarpu klerikalizmas nori, kad ganytojas visada būtų priekyje, nustatytų kryptį, baustų ekskomunika tą, kuris nutolo nuo kaimenės: trumpai tariant, tai yra priešingybė Jėzaus elgesiui. Klerikalizmas baudžia, atskiria, plaka, niekina Dievo tautą“, – šiais žodžiais popiežius dar kartą pasmerkė klerikalinį mentalitetą Bažnyčioje, atsakydamas į jėzuito Joaquimo Biriate SJ klausimą. Popiežiaus pokalbis su Mozambiko ir Madagaskaro jėzuitais, įvykęs jo paskutinės kelionės Afrikoje metu, buvo paskelbtas paskutiniame jėzuitų žurnalo „Civiltà Cattolica“ numeryje.

Šv. Jono Pauliaus II liturginis minėjimas: „Atverkite Kristui duris“

Popiežius Pranciškus antradienį, spalio 22 dieną, minit Šv. Jono Pauliaus II liturginį minėjimą, priminė savo pirmtako paraginimą „Atverkite Kristui duris“, išsakytą 1978 metais per iškilmingos pontifikato inauguracijos Mišias. Pranciškus per tvirterio paskyrą @pontifex dėkojo Viešpačiui už visą gėrį, lenko popiežiaus padarytą pasaulyje ir žmonių širdyse žodžiais, veiksmais ir šventumu.

Prasidėjo trečioji Sinodo savaitė: parengtas baigiamojo dokumento projektas

Bažnyčiai Amazonijoje skirto Vyskupų Sinodo dalyviai pradėjo trečią darbo savaitę. Pirmadienį priešpiet įvyko keturioliktasis bendras visų dalyvių posėdis, kurio metu buvo pristatytas šios asamblėjos baigiamojo dokumento pirmasis projektas.
Sinodo posėdyje dalyvavo ir popiežius Pranciškus. Pradžios maldai vadovavo perujietis arkivyskupas Miguel Cabrejos Vidarte, šiuo metu vadovaujantis Lotynų Amerikos vyskupų konferencijų tarybai. Jis paragino „visiems kartu eiti vieną šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasinės kelionės atkarpą“.

Misijų diena Lietuvoje – išeiti iš savo ribotumo, dovanotis kitam

„Kiekvienas katalikas dėl savo priklausymo Bažnyčiai kviečiamas džiaugtis tikėjimo malone ir pasidalyti ja su pažįstamais bei artimais žmonėmis. Todėl savotiškai šį spalio mėnesį būti misionieriais į Lietuvą yra siunčiami visi katalikai. Net 2 milijonai!“ – sako Lietuvos nacionalinės misijų tarnybos direktorius kun. Alessandro Barelli SDB.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode