Ssc pirmasis
Ssc antrasis

Vilkaviškio katedroje melstasi už mirusius dvasininkus

Vieną maldų už mirusius oktavos dieną, lapkričio trečią, Vilkaviškio Švč. Mergelės Marijos apsilankymo katedroje vidudienio šv. Mišios buvo aukojamos už mirusius dvasininkus, vienuolius, vienuoles.

Šv. Mišioms vadovavo Vilkaviškio vyskupijos vyskupas ordinaras Rimantas Norvila, dalyvavo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis, per keturiasdešimt kunigų iš įvairių vyskupijos parapijų.

Žmogus gali man patikti arba nepatikti, bet mano širdis turi būti jam atvira

Krikščionis nė vienam žmogui neužtrenkia durų, bet priima kiekvieną. Kas mano, kad jis pats yra už kitus geresnis, kuris kitų nepriima, kuris kursto nesantaiką – tam teks atsakyti prieš Dievo teismą, - kalbėjo popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje komentuodamas šios dienos skaitinius.

Laiške romiečiams apaštalas Paulius ragina nesmerkti ir neniekinti brolio. Evangelijoje matome Jėzų, kuris nepaisydamas fariziejų murmėjimo, yra artimas atstumtiesiems nusidėjėliams.

Atidaryta paroda apie popiežiaus vizitą Izraelyje

Šiaulių vyskupijos pastoracinio centro didžiojoje salėje atidaryta paroda „Popiežiaus Pranciškaus viešnagė Izraelyje 2014 m.“. Fotografijų parodą atidarė Izraelio valstybės ambasadorius Amiras Maimonas, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

„Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrynią smulkius pinigus. Daugelis turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatiką. Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems: „Iš tiesų saka

Lapkričio 8 d. sekmadienio Evangelijos pamoka – našlės paaukoto skatiko svoris ir dydis Dievo akyse. Taip pat priminimas, kad Jėzaus laikų turtuolių puikybės pavyzdžius dažnai galime stebėti ir šiandienos žmonių gyvenime. Evangelijoje tarsi įvyksta dvasinė dvikova tarp šio pasaulio turtingųjų ir reikšmingųjų bei neturtingos ir suvargusios našlės. Jėzaus ir Dievo akyse šią dvikova su didžiule persvara laimi suvargusi našlė.

Šv. Martynas (teminis puslapis „Dvasios papėdėje“)

Lapkričio 11-ąją minimas šventasis Martynas – IV a. Italijoje gyvenęs vyskupas, pasižymėjęs gailestingumo darbais, ypač neturtėlių šalpa. Paveiksluose vaizduojama, kad jis, dar būdamas kareiviu, nusivilkęs atiduoda elgetai savo apsiaustą.

Prancūzijoje jam dedikuota apie 4000 bažnyčių, o jo vardu pavadinti tūkstančiai miestelių ir kaimų. Šv. Martynas gerbiamas ne tik Europoje, bet ir Amerikos žemyne. Gimė Panonijos (kuri vėliau vadinsis Vengrija) pagonių šeimoje ir nuo mažens buvo išmokytas krikščionių doktrinos, nors dar nekrikštytas. Kaip romėnų kariuomenės karininko sūnus, dar labai jaunas įstojo į imperijos kavaleriją, tarnavo Galijoje. Kaip tik šiuo metu galėjo įvykti visiems žinomas Martyno gyvenimo epizodas, kai šis kalaviju padalijo perpus savo apsiaustą, norėdamas apgaubti sušalusį vargetą.

 

Mirusių tikinčiųjų minėjimas – Vėlinės (teminis puslapis „Dvasios papėdėje“)

Homilija

Šią dieną atsimename mirusiuosius; galvojame ir apie mirtį… Tai labai rimtas klausimas. Mėginant į jį atsakyti, nepakanka paviršutiniškai pasinaudoti jau kažkieno parengtomis frazėmis, nes paprastai, kalbėdami apie mirusius, visų pirma prisimename savo artimuosius, brangius asmenis, apleidusius šį pasaulį ir vis dar tebeužimančius vietą mūsų širdyje. Tėvai ir motinos rauda, prisiminę savo mirusius vaikus, žmonos, likusios be vyrų, vyrai, palaidoję žmonas, jaunuoliai, praradę savo meilę, vaikai, prisimenantys išėjusius į amžinybę tėvus… Kiek skausmo, kiek vienatvės, kiek dramų… ir nuolatinis klausimas: „Kodėl?“

Sužinok daugiau (teminis puslapis „Dvasios papėdėje“)

Kokia yra Švč. Sakramento adoracijos reikšmė asmens dvasingumui? Kokios yra Švč. Sakramento adoracijos rūšys?

Adoracija yra viena iš pamaldumo formų turtingame Bažnyčios lobyne. Ji pasireiškia kaip išorinis viešas pagarbinimas, kaip vidinis buvimas kartu, kaip maldos budėjimas, gali vykti ne tik fiziškai būnant prie adoruojamo objekto, bet ir mintimis, dvasiškai. Adoruojant kalbamos, giedamos įvairiausios maldos, skaitomi šventi tekstai arba medituojama. Pagrindinis adoracijos bruožas – būti kartu.

Unitų vyskupas Irynėjus Bilyk Vilniuje aukos Šv. Mišias

Lapkričio 10 d. į Vilnių atvyksta vyskupas Irynėjus Bilyk OSBM ir iš Romos atveža Šv. Juozapato relikviją. Šv. Mišios, skirtos šv. Juozapato šventei ir relikvijų pagerbimui, bus aukojamos Švč. Trejybės Graikų apeigų katalikų bažnyčioje (Aušros vartų 7B, Vilniuje) lapkričio 14 d., šeštadienį, 10.30 val. Jas koncelebruos vyksupas Irynėjus Bilyk OSM bei kiti kunigai iš Ukrainos, Lenkijos ir Lietuvos.

Popiežiaus bendroji audiencija. Šeima – atleidimo mokykla

Trečiadienio rytą Šv. Petro aikštėje vyko tradicinė popiežiaus bendroji audiencija, kurioje šį kartą dalyvavo apie 30 tūkst. maldininkų. Popiežius Pranciškus italų kalba perskaitė jiems skirtą katechezę. Vėliau, kaip įprasta, jos santraukos buvo perskaitytos anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, portugalų, arabų ir lenkų kalbomis.

Popiežius aukojo Mišias už mirusius kardinolus ir vyskupus

Pirmadienio, mirusių tikinčiųjų minėjimo dienos – Vėlinių, vakarą  popiežius Pranciškus aplankė Vatikano Šv. Petro bazilikos kriptoje palaidotų popiežių kapus ir valandėlę privačiai meldėsi už savo pirmtakus.

Antradienio rytą Šv. Petro bazilikoje popiežius aukojo Mišias už kardinolus ir vyskupus mirusius per pastaruosius metus. Nuo praėjusių metų Vėlinių visame pasaulyje mirė vienas patriarchas, 12 kardinolų ir 99 arkivyskupai ir vyskupai.

Popiežius konsekruos Romos vyskupą augziliarą

Popiežius aukos vyskupo konsekravimo Mišias savo katedroje pirmadienį, lapkričio 9 dieną. Romos vyskupas Pranciškus konsekruos mons. Angelo De Donatis naujuoju Romos vyskupu augziliaru. 61 metų De Donatis vadovavo popiežiaus Gavėnios rekolekcijoms 2014 metais. Mišios Laterano bazilikoje prasidės 17 val. Romos laiku.

Konferencija Peterburge apie Vilniaus arkivyskupą

Rusijos katalikai ruošiasi paminėti vieną savo ganytojų arkivyskupą Janą Cieplaką, kuris sunkiaisiais Didžiojo karo, bolševikinės revoliucijos ir pirmaisiais komunistų valdymo metais buvo visą Rusijos teritoriją apimančios Mogiliavo metropolijos apaštališkasis administratorius. Jam skirta konferencija vyks Sankt Peterburge lapkričio 13-15 dienomis. Konferencijoje kalbės istorikai iš Rusijos ir Lenkijos, bus pristatytas filmas apie arkivyskupą, bus lankomos su jo gyvenimu susijos vietos mieste.

Pirmoji popiežiaus knyga „Dievo vardas – gailestingumas“

Popiežiaus Pranciškaus knyga „Dievo vardas – gailestingumas“ sausio 12 dieną bus išleista keturiolikoje pasaulio kraštų, įskaitant Lietuvą. Apie pasaulinę leidybinę naujovę pranešė italų leidykla „Piemme“, išleisiantį knygą Italijoje. Leidėjas Lietuvoje - „Baltos lankos“. Pirmoji Pranciškaus knyga yra jo pokalbis su italu žurnalistu Andrea Tornielli, bažnytinių klausimų apžvalgininku, pagrindinį dėmesį skiriančiu Vatikano įvykiams.

Pamokslas

Šiandienos psalmėje giedojome: „Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo… Aš vis tai menu, ir širdis mano alpsta, kaip su minia tekdavo eiti, žygiuoti į Dievo buveinę“ (Ps 41). Psalmininkas prisimena bendrą Dievo tautos piligrimystę į Dievo šventyklą Jeruzalėje. Šioje piligrimystėje dalyvavo pats Jėzus, ir ji atspindi kiekvieno žmogaus gyvenimo kelionę į dangiškąją tėvynę.

Šventumo kelias yra laimės kelias

Sekmadienio pavakare popiežius Pranciškus nuvyko į istorines „Campo Verano“ kapines, kurios siekia Romos imperijos laikus. „Campo Verano“ komplekso dalimi yra šv. Lauryno už Mūrų bazilika, skirta III amžiaus vidurio kankiniui ir šventajam.

Pašaukti į šventumą

Jeigu TV laidoje pradėtum kalbėti apie šventumą, tikriausiai daugelis perjungtų kitą kanalą, kur būtų kalbama apie sportą, kriminalus ar madas. Dauguma tikinčiųjų beveik nemąsto būti šventais, nes jiems atrodo, kad šventumas skirtas tik išrinktiesiems, kaip šv. Pranciškus, šv. Teresė ir kiti šventieji.

Trapus žmogaus gyvenimas žemėje

Vakar Rusijoje paskelbtas visuotinis gedulas – lėktuvo katastrofoje žuvo 225 peterburgiečiai,  po atostogų skubėję į savo gimtuosius namus. Sėsdami į lėktuvą, jie tikėjosi greitai išvysti artimųjų veidus... Koks trapus yra žmogaus gyvenimas ir labai tragiška, jei žmogus visas savo viltis sudeda tik į šią žemiškąją tikrovę.

Arkivysk. G. Grušas: Malda padeda kitiems, neleidžia mums nužmogėti

Spalio 26-28 dienomis Lietuvos kariuomenės ordinariato apaštališkasis administratorius arkivysk. Gintaras Grušas dalyvavo Romoje vykusiuose tarptautinės humanitarinės teisės kursuose, konferencijoje „Ginkluoti netarptautiniai ir naujieji konfliktai. Žmogaus orumo apsauga tarptautinės teisės šviesoje.“ Juos surengė Vyskupų kongregacija ir Popiežiškosios Tarpreliginio dialogo bei Teisingumo ir taikos tarybos.

Popiežius Pranciškus: Dievas atleidžia kaip tėvas

Dievas yra gailestingas, moka atjausti; jis gailestingas kiekvienam iš mūsų, visai žmonijai, dėl to jis siuntė savo Sūnų, kad ją pagydytų ir atgaivintų, - kalbėjo popiežius Pranciškus penktadienio rytą aukodamas Mišias šv. Mortos namų koplyčioje.

Įdomu, - sakė Pranciškus, - kad visiems mums žinomame palyginime apie sūnų palaidūną sakoma, kad tėvas – kuris šiuo atveju yra Dievo įvaizdis – pamatęs grįžtantį sūnų „susigraudino“. Dievo atjauta tai kur kas daugiau negu paprastas gailestis. Man, - pridūrė popiežius, - gali būti gaila leisgyvio šuns, tačiau Dievo atjauta, jo gailestingumas yra visai kas kita. Jis mus atjaučia tėvo širdimi. Ir dėl to jis siuntė į pasaulį savo Sūnų.

Kada popiežius paskelbs dokumentą apie šeimą?

Vyskupų Sinodas neskelbia nei Bažnyčios mokymo, nei sielovados normų; jo funkcija – vien konsultacinė. Į asamblėją susirinkę visai Bažnyčiai atstovaujantys ganytojai pasisako Sinodo temoje iškeltu klausimu ir įsiklausęs į Sinodo tėvų pareikštas nuomones vėliau popiežius paskelbia oficialų dokumentą, vadinamą Posinodiniu apaštališkuoju paraginimu.

Arkivyskupo emerito Sigito Tamkevičiaus interviu BNS Visų Šventųjų išvakarėse

Šią vasarą Kauno arkivyskupo pareigas palikęs vyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius sako jaučiąs palengvėjimą, kai nebeslegia atsakomybė ir įpareigojimai, tenkantys arkivyskupui, tačiau veiklos pripažįsta turintis ne mažiau nei anksčiau. 

„Visi įsitikinę, kad esu be darbo ir turiu labai daug laiko, todėl iš visų pusių prašo, kad padėčiau“, – interviu BNS sakė arkivyskupas emeritas.

Visi Šventieji

Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Atvėręs lūpas jis mokė: "Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti. Palaiminti romieji: jie paveldės žemę. Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisumo: jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo: jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje". (Mt 5,1-12a)

Popiežius Pranciškus: Marijos radijas skelbia krikščioniškąją viltį

Visuomet prisiminkite: jūs dovanojate kitiems kažką didingo ir nepakartojamo: krikščioniškąją viltį, kuri nėra tiktai paprasta dvasinė paguoda, nes remiasi Priskėlimo galia, paliudytą tikėjimu ir darbais. Šiais žodžiais popiežius Pranciškus kreipėsi į pasaulinę Marijos radijo šeimą, kurios vadovus ir atstovus iš septyniasdešimties kraštų priėmė ketvirtadienio ryto audiencijoje, netrukus po susitikimo su Lietuvos Respublikos prezidente.

Popiežius įsteigė fundaciją „Gravissimum educationis“

Vatikane įsteigta nauja mokslinė kultūrinė fundacija „Gravissimum educationis“. Popiežius Pranciškus pasirašė steigimo chirografą trečiadienį, spalio 28 dieną, minint to paties vardo Vatikano II susirinkimo deklaracijos paskelbimo penkiasdešimtąsias metines. Fundacijos tikslas – skatinti katalikišką ugdymą pasaulyje.

Mons. Petrui Meilui atminti

„Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas“ (Jn 12,26). Atsisveikiname su Kun. Petru, kuris sekė paskui Jėzų ir visą gyvenimą ištikimai tarnavo Dievo tautai.

Kai kunigas perkopia per 80 metų gyvenimo kalną ir kai už pečių penkiasdešimties metų ištikima tarnystė Dievui, Bažnyčiai ir žmonėms, norisi ne liūdėti, bet džiaugtis ir dėkoti Dievui, kad turėjome kunigą, kuris savo gyvenimo kertiniu akmeniu pasirinko Jėzų Kristų ir labai tiesiai ėjo kunigystės keliu, kuriuo susižavėjo dar ankstyvoje jaunystėje.

Trečiadienio audiencija: katalikai ir kitų religijų išpažinėjai

Šio trečiadienio bendroji popiežiaus audiencija šv. Petro aikštėje skyrėsi nuo kitų tuo, kad ji buvo „tarpreliginė“, paminint Vatikano II Susirinkimo dokumento „Nostra Aetate“ priėmimo sukaktį.

Už šią deklaraciją Susirinkimo tėvai didžiule dauguma nubalsavo lygiai prieš penkiasdešimt metų, 1965-ųjų spalio 28-ąją dieną. Joje buvo išdėstyti katalikų Bažnyčios požiūrio į kitas religijas principai, priešiškumo logiką keičiant pagarbos ir dialogo logika. Gerai žinoma, kad ši tema rūpėjo palaimintajam Pauliui VI, kuris dar prieš Susirinkimo pabaigą įsteigė „Sekretoriatą nekrikščionims“, šiandien virtusį Popiežiškąja tarpreliginio dialogo taryba.

Kristaus legionieriams suteikti jubiliejiniai visuotiniai atlaidai

Popiežius Pranciškus suteikė jubiliejinius visuotinius atlaidus Kristaus legionieriams ir sąjūdžio „Regnum Christi“ nariams. Jie galės pelnyti visuotinius atlaidus Apaštališkosios penitenciarijos nurodytomis sąlygomis per Legionierių jubiliejinius metus, minint įsteigimo 75 metines. Legionierių jubiliejiniai metai pasibaigs 2016 metų birželio 12-ąją, Švč. Jėzaus Širdies liturginės šventės dieną. Dekretą dėl jubiliejinių visuotinių atlaidų Legionieriams pasirašė Apaštališkosios penitenciarijos Didysis penitenciarius.

Lenkų ir vokiečių vyskupų susitaikymo metinės

Lenkijos ir Vokietijos katalikų vyskupai pirmadienį, spalio 26 d., Romoje aukojo Susitaikymo Mišias ir dalyvavo „Susitaikymo laiško“ penkiasdešimtųjų metų minėjime. Abiejų šalių ganytojai Mišias aukotojo Kryžiuočių kapinių Sopulingosios Marijos bažnyčioje. Konferencijoje apie susitaikymą europietiškame kontekste kalbėjo vokiečių, lenkų ir čekų vyskupai, diplomatai, ortodoksų ir musulmonų atstovai. Istorinės reikšmės laiškas, paskelbtas 1965 metų lapkričio 18 dieną, kuriame lenkų vyskupai pareiškė vokiečiams vyskupams , kad „atleidžia ir prašo atleidimo“, paskatino dviejų šalių katalikų episkopatų santykių atšilimą.


Powered by BaltiCode